Špeciálna základná škola Partizánske

Prihlásenie

O škole

Výsledná správa za školský rok 2012/ 2013

Špeciálna základná škola, Partizánske, Gen. Svobodu 1273/ 73

 

Správa

 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Špeciálnej základnej školy

za školský rok 2012/ 2013.

 

Predkladá:                                                   

Mgr. Helena Kubelová                                 

        riaditeľka ŠZŠ                                                     

                                                                      Prerokované v pedagogickej rade ŠZŠ       

                                                                      dňa :     30. 09. 2013                           

 

 

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

                                                                       Rada školy odporúča :                                                             

                                                                      

                     s c h v á l i ť

 

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

ŠZŠ  Partizánske, Gen. Svobodu 1273/ 73

za školský rok 2012/ 2013

 

                                                           meno a priezvisko     Jozef Švrček                 .

predsedu Rady školy pri ŠZŠ, Partizánske, Gen. Svobodu 1273/ 73

 

 

 

...................................................

 podpis predsedu RŠ pri ŠZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Východiská a podklady:

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

 

 

 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 

 1. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2005 Z.  z.

 

 1. Plán práce Špeciálnej základnej školy, Partizánske, Gen. Svobodu 1273/ 73, na školský rok 2012/ 2013.

 

 1. Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia,  predmetových komisií, výchovného poradcu, koordinátora protidrogovej prevencie a iné vyhodnotenia.

 

 1. Informácie o činnosti Rady školy pri ŠZŠ, Partizánske, Gen. Svobodu 1273/ 73

 

 1. Ďalšie podklady :
 • Vyhodnotenie činnosti ŠKD za školský rok 2012/ 2013
 • Klasifikačná porada za II. polrok v školskom roku 2012/ 2013

 

 

 

 

 

 

 

Správa

 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Špeciálnej základnej školy

za školský rok 2012/ 2013.

 

I.

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

 

1.Názov školy:      Špeciálna základná škola

2.Adresa školy:  Gen. Svobodu 1273 / 73, Partizánske, psč. 958 01

3. telefónne číslo:       038/ 74928 67                faxové číslo:   038/ 74928 67

4.Internetová adresa: www.szspart.edupage.sk   e-mail: special-skolape@stonline.sk

5. Zriaďovateľ: Obvodný úrad, odbor školstva, Hviezdoslavova 3, Trenčín

 

 6. Vedúci zamestnanci školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcie

Mgr. Helena Kubelová

riaditeľka školy

Mgr. Daria Letovancová

zástupca riaditeľky školy

Mgr. Dáša Václavová

vedúca metodického združenia

Mgr. Ivana Jarabá

vedúca spoločenskovednej PK

Mgr. Jozef Švrček

vedúci prírodovednej PK

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

Údaje o rade školy:

 

Rada školy pri ŠZŠ  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v dňoch 24. 9. 2012 a 28. 09. 2012. Funkčné obdobie začalo dňom  20. 02. 2013  na obdobie 4 rokov. Do Rady  školy boli zvolení noví i staronoví členovia. Rada školy zasadala podľa plánu zasadnutí.

 

Členovia rady školy:

 

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Mgr. Jozef Švrček

predseda

za pedagogických zamestnancov

2.

Mgr. Vladimír Marko

zapisovateľ

za pedagogických zamestnancov

3.

Peter Vičan

tajomník

za nepedagogických zamestnancov

4.

Katarína Medzihorská

člen

za rodičov

5.

Marián Kumecký

člen

za rodičov

6.

Darina Vančová

člen

za rodičov

7.

Mgr. Božena Beníčková

člen

delegovaný za zriaďovateľa

8.

Mgr. Iveta Macurová

člen

delegovaný za zriaďovateľa

9.

Ing. Martin Srvátka

člen

delegovaný za zriaďovateľa

       

 

                                                                                                                                                                  

b)  Údaje o počte žiakov a tried :

 

            V školskom roku 2012/ 2013 sa výchovno- vzdelávací proces na našej škole realizoval v 10 triedach (6 tried A variantu, 1 trieda B variantu, 1 trieda C variantu, 1 trieda autistov, 1 trieda ZŠ pri zdravotníckom zariadení ) a v 1 oddelení ŠKD.

Spojené ročníky boli:              1. a 4. trieda A var.

            2. a 3. trieda A var.

                                               5. a 6. trieda A var.   

                                               Trieda autistov- 3., 5., 6., 9. roč.

                                               3., 4., 6., 9. A 10. roč. B var.

                                               1., 2., 4., 7., 8. a 10.    roč. C var.                  

            V tomto školskom roku školu nastúpilo do školy 65 žiakov, v priebehu školského roka sa počet zvýšil na 70 žiakov.  Na konci roka znovu klesol na 65. ŠKD pravidelne navštevovalo 9 žiakov 5.- 8. ročníka A i B variantu. V škole sa stravovalo počas roka 36 žiakov, z toho bolo 32 žiakov v hmotnej núdzi.

 

c)  Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

končiaci žiaci:

 

Počet končiacich žiakov:                                           12

Počet žiakov pokračujúcich v štúdiu v OU:                 7

Počet žiakov neumiestnených:                                  5

 

Žiaci deviateho ročníka a žiaci končiaci v nižšom ročníku boli pravidelne oboznamovaní s učebnými odbormi v OU,  s novými odbormi, ktoré vznikli. Dostávali informácie o dňoch otvorených dverí na OU v Prievidzi, Novej Vsi nad Žitavou.  Žiaci 8 a 9. ročníka sa ho aj zúčastnili spolu s rodičmi. Informácie o OU im poskytovala výchovná poradkyňa. Pre rodičov deviatakov sme zorganizovali stretnutie s výchovnou poradkyňou, kde dostali informácie o učebných odboroch a postupe v prijímacom konaní. Okrem toho mohli žiaci i rodičia konzultovať svoje problémy, otázky týkajúce sa nielen štúdia v OU s výchovnou  poradkyňou počas celého školského roka.

 

e)   Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)

 (Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný prospech z jednotlivých predmetov

 

Prospelo celkom:                  45 žiakov A variant              1. st.=   19 ž.        2. st.=  26 ž.        

                                               7 žiakov B variant                1. st.=  2 ž.           2. st.=    5 ž.         

                                               9 žiakov C variant                1. st.=  5 ž.           2. st.=    4 ž.    

                                               4 žiakov autistov                  1. st.=  1 ž.           2. st.=    3 ž.

Neprospeli:                            3 žiaci

 

Nehodnotení:                        3 žiaci (3žiaci C variantu - pre ťažký zdravotný postih)                                         

Výchovné opatrenia:            Pokarhanie triednym učiteľom:                             3 žiaci

                                              Pokarhanie riaditeľkou školy:                               2 žiaci

                                              Znížená známka zo správania o 1 st.                    5 žiaci

                                                                                                o 2 st.                   3 žiaci

                                                            o 3 st.                   1 žiak

Pochvaly riaditeľkou školy:                                            5 žiaci

 

            Výchovné opatrenia boli udeľované podľa závažnosti previnenia. Najviac boli žiaci trestaní za porušovanie vnútorného poriadku školy nevhodným správaním a neospravedlnenou absenciou. Neospravedlnená absencia na vyučovaní žiakov bola riešená cestou viacnásobného predvolávania rodičov a pohovoru s nimi. Zároveň bolo poslané oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky ÚPSV a R v Partizánskom a MSÚ, odboru školstva v Partizánskom (§ 18 ods. 2 zákona  č. 281/ 2002 Zb. o prídavku na dieťa a  o príspevku k prídavku na dieťa v znení  zákona č. 658/ 2002 Zb.- zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.)

Škola spolupracovala v tomto smere pravidelne s ÚPSV a R a s MSÚ v Partizánskom.

 

f)  Údaje o zameraní školy a učebných plánoch:

 

ŠZŠ v Partizánskom poskytuje vzdelanie žiakom s mentálnym postihom. Väčšia časť žiakov (cca 80 %), má mentálny postih kombinovaný s postihom telesným, zrakovým, rečovým a pod.

Súčasťou ŠZŠ je  Centrum špeciálnopedagogického  poradenstva, Veľká okružná 1107/15, Partizánske. Ku ŠZŠ bola priradená Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine, vedeným pod číslom A 99/ 025833, zo dňa 1. 9. 1999. Poskytuje klientom komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť, logopedickú starostlivosť, konzultácie, poradenstvo rodičom i pedagogickým zamestnancom a pod.

Dodatkom č. 4 k zriaďovacej listine ŠZŠ Partizánske, vedeným pod číslom A2002/ 013077, zo dňa 26. 4. 2002, bola k ŠZŠ priradená trieda ZŠ pri zdravotníckom zariadení, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakom školského veku v nemocničnom ošetrení.

  

V ŠZŠ Partizánske i v jej súčastiach sa postupovalo podľa uvedených schválených učebných plánov:

A, B, C variant- učebné plány a učebné osnovy pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, schválených MŠ SR dňa 22. mája 2006 pod číslom CD- 2006- 477/ 17104- 2:095, s účinnosťou od 1. 9. 2006 (9. ročník, 10. ročník B, C var.).

A, B, C variant 1.až 8. ročník sa vzdelávali podľa Štátneho vzdelávacieho programu ICED 1 a podľa školského vzdelávacieho programu pre zdravotne postihnuté deti s ľahkým, stredným alebo s ťažkým stupňom MR a viacnásobným zdravotným postihnutím.

Učebný plán pre prípravný až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím, schválených MŠ SR dňa 17. 10. 2006 pod číslom CD- 2006- 14526/ 33650/         a- 1:095 s platnosťou od 2. 9. 2006.

Učebný plán pre 1.- 9. ročník ZŠ  pri zdravotníckom zariadení a ZŠ pre telesne postihnutých, schválených MŠ SR rozhodnutím číslo 4811/ 1997- 15 zo dňa 17. 10. 1997 s platnosťou od     1. 11. 1997.

Žiaci 1. až 8. ročníka sa  vzdelávali podľa Štátneho vzdelávacieho programu ICED 1, 2 a podľa školského vzdelávacieho programu pre deti zdravotne postihnuté oslabené.

Autisti s mentálnym  postihnutím – Učebný plán a učebné osnovy pre prípravný až 9. ročník ŠZŠ pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím, schválených MŠ SR dňa 22. 8. 2007 pod číslom CD – 2007 – 15605/32498 – 1:096 s platnosťou od 1.9. 2007.

Žiaci 1. až 8. ročníka sa sa vzdelávali podľa Štátneho vzdelávacieho programu ICED 1a podľa školského vzdelávacieho programu pre zdravotne postihnuté deti s autizmom s MR a inými pervazívnymi poruchami.

            Vnútorná diferenciácia ŠZŠ na vzdelávacie varianty A, B, C pre žiakov s mentálnym postihnutím, bola uvedená v doložke vysvedčenia, v súlade s § 97 ods. 5 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

g)  Údaje o počte zamestnancov:

 

Počet zamestnancov celkom:                                                                        21

                          z toho v ŠZŠ:                                                                      15

                       

                  nepedagogických:                                                                         5

         z toho kvalifikovaných:                                                                        20

                 nekvalifikovaných:                                                                         1

 

h)   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

 

 • absolvovanie štúdia cudzích jazykov (projekt modernizácia vyučovacieho  procesu)- 2 zamestnanci
 • účasť na vzdelávaní pod názvom “Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní“- 1 zamestnanec
 • účasť na vzdelávaní pod názvom “Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít“- 1 zamestnanec
 • účasť na vzdelávaní pod názvom “Overenie IKT kompetencii“- 3 zamestnanci
 • účasť na vzdelávaní pod názvom “Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností“- 1 zamestnanec
 • účasť na vzdelávaní HAMET- 1 zamestnanec
 • účasť na vzdelávaní „Tvorba pozitívnej klímy v triede“- 1 zamestnanec
 • účasť na vzdelávaní pod názvom “Dopravná výchova v ZŠ“- 1 zamestnanec
 • účasť pedagogických zamestnancov na školeniach, seminároch a iných metodických podujatiach poriadaných KŠÚ v Trenčíne, MC v Trenčíne, CPPP a P v Partizánskom, MC v Bratislave, PdF UK v Bratislave- 8 zamestnancov                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Záujmová činnosť

 

            V školskom roku 2012/ 2013 sme pokračovali v záujmových  aktivitách, ktoré sa osvedčili a mali úspech u žiakov. Aktivity v záujmových krúžkoch mali pre žiakov veľký význam, zmysluplne im vypĺňali voľný čas po vyučovaní, rozširovali ich vedomosti a zručnosti.

V škole pracovali tieto záujmové útvary:

 • Stolno- tenisový- činnosť v tomto záujmovom útvare sa uskutočňovala podľa vopred vypracovaného plánu. Pravidelne ho navštevovalo 9 žiakov, ktorí sa každý piatok stretali v telocvični školy. Činnosť záujmového útvaru bola cielená relaxačne, oddychovo, so snahou zvyšovať telesnú zdatnosť žiakov. V priebehu roka sa uskutočnili i dva turnaje- vianočný a veľkonočný. Činnosť v záujmovom útvare žiakov bavila, mnohokrát sa ho zúčastnili aj žiaci nezapísaní. Počas činnosti sa žiaci správali disciplinovane, dodržovali všetky zásady bezpečného správania.
 • Literárny – tento záujmový útvar navštevovalo 10 žiakov. Činnosť v tomto záujmovom útvare sa uskutočňovala podľa vopred vypracovaného plánu.

V mesiaci február bola činnosť zameraná na rozvoj slovnej zásoby čítaním detských časopisov, hrami so slovami a nácvikom riekaniek, ktoré boli spojené s pohybom a hudbou.

V marci sa žiaci učili počúvať, vnímať a prerozprávať predčítavaním poviedok o deťoch, čím si rozvíjali slovnú zásobu a pamäť. Následne mali možnosť vybrať film podľa vlastného výberu a pozerať ho na DVD prehrávači. Upravovaním textu a opravovaním chýb deti realizovali svoju kreativitu na hrách tvorivosti a postrehu. Maľovali výjavy z obľúbených rozprávok na počítači.

V apríli začali žiaci súťažne, a to hádankami o zvieratkách, boli veľmi úspešní. P/očúvali a reprodukovali rozprávku „Utopený mesiačik“, ktorú neskôr nacvičili ako divadielko. Zhotovili k nemu i všetky rekvizity. Pripravovali  sa na školské kolo v prednese poézie a prózy „Môj macík“. Pozerali rozprávky na DVD, čítali detské časopisy a reprodukovali ich obsah.

V máji si utvrdzovali naučené písmená skladaním slov spoločenskou hrou so slovami kris- kros. Žiaci dotvárali obrázkami k textu maľované čítanie, ktoré potom žiaci prečítali. Koniec mesiaca sa zabavili a uvoľnili pomocou pohybovej hry „Pláva loď“, pri ktorej napodobňovali pohyby a zvuky zvierat.

V júni žiaci čítali z knižky „Rozprávky z lesíka“, z ktorej vyberali rozprávky o lesných zvieratkách. Tým bližšie spoznávali lesné zvieratá a ich život. Následne ilustrovali poviedky o deťoch a zvieratách.

 • Počítačový- navštevovalo ho 9 žiakov. Každý žiak mal k dispozícii 1 počítač . Počas školského roku sme sa riadili učebným plánom práce . Žiaci sa postupne zdokonalili v práci s myšou aj klávesnicou . Naučili sa vyhľadávať na internete stránky, posielať maily,  púšťať si piesne . Malí aj veľkí žiaci radi navštevovali rôzne internetové hry , ktoré rozvíjali ich pohotovosť a pozornosť. Starší sa snažili vďaka počítaču získavať rôzne informácie o spevákoch a hercoch . Účasť žiakov na krúžku bývala veľmi dobrá. Počítačový krúžok splnil svoj cieľ.  
 • Výtvarný- záujmový útvar pracoval podľa vopred stanoveného plánu. Záujmový útvar navštevovalo 10 žiakov. Činnosť bola zameraná na hry s farbou, hlinou, výtvarné  činnosti spojené s muzikoterapiou. Realizované činnosti pôsobili na žiakov relaxačne a oddychovo. Práce vytvorené v tomto záujmovom útvare boli posielané na rôzne výtvarné súťaže a výstavy na úrovni regionálnej až medzinárodnej. Výtvarné súťaže ako SPP a Združenie korytnačky- Mesiac detskej tvorby, kde žiačka získala 3. miesto.  Úspech žiaci dosiahli aj v okresnom kole „Európa v škole“, kde žiačka získala 1. miesto a jej práca postúpila do celoslovenského kola. Žiaci sa zúčastnili  súťaže Celoslovenský výtvarný salón  znevýhodnených detí, súťaže Dielo tvojich rúk, Pod krídlami fantázie, súťaže- Miesto kde žijem, kde kolektív žiakov 8. ročníka vyhral 1. miesto. Ďalšie súťaže, ktorých sa žiaci zúčastnili: Energia v tvojom regióne, Cesty za poznaním minulosti, Doprava očami detí, výtvarný Trenčín a pod.

Žiaci navštívili všetky výtvarné výstavy, ktoré boli  poriadané v Dome kultúry v Partizánskom, ako Umenie dedín, Detská paleta a pod..

 • Náboženská výchova

V školskom roku 2012/ 2013 bola vyučovaná ako nepovinný predmet                 (v 5. – 9. ročníku ako povinný predmet v kombinácii s etickou výchovou) pre jednu skupinu žiakov.

Skupinu tvorili žiaci 2.- 9. ročníka. Vyučovanie v počte 1 hodina týždenne bolo zamerané na osvojenie základných náboženských vedomostí a prípravu na prvé sväté prijímanie, poznávanie dôležitých hodnôt v živote človeka, vytváranie zrelého názoru na svet. Spolupráca so žiakmi bola dobrá, snažili sa byť počas hodiny aktívny, na hodinu sa pripravovali  aj keď na nich vplývala únava 6. vyučovacej hodiny.

Hodiny náboženskej výchovy boli spestrované rôznymi aktivitami- maľovaním, tvorbou slaného cesta, vystrihovaním a spevom.

Zdravotná výchova

Diskusie, prednášky, kvízy, zaujímavé didaktické hry, to bolo všetko súčasťou zdravotnej výchovy.

 Stretnutia sa uskutočňovali 1x za mesiac počas celého školského roka 2012/ 2013.

Tematicky sa postupovalo podľa vypracovaného plánu, ktorý bol zameraný predovšetkým na osobnú hygienu, význam aktívneho pohybu pre zdravie, predchádzanie prechladnutiam, prevenciu proti vzniku poranení, zaobchádzanie so zábavnou pyrotechnikou a iné zaujímavé témy. Najpútavejšia pre žiakov bola obväzová technika, prvá pomoc pri bezvedomí, poskytnutie umelého dýchania, nepriama masáž srdca. Všetky tieto činnosti si žiaci mohli prakticky vyskúšať a nacvičiť základné zručnosti.

 

Kultúrne akcie školské a mimo školy:

„EKO deň jar“- pri príležitosti Dňa Zeme žiaci modelovali, kreslili a triedili rôzne druhy zvierat podľa biotopov (voda, pole, dvor, les...) ktoré boli potom  vystavené pre potešenie v priestoroch školy.

Pamätný deň holokaustu – beseda, video.

„Mladý tvorca“- beseda o literatúre, pokus o písanie veršov na základe daných slov.

„Marec- Mesiac  knihy" – prečítanie knihy Čenkovej deti + ilustrácie (pokračovanie v oznamovaní žiakov s minulosťou a ťatým životom detí v ČSR v 1. polovici 20. st.)

„Marec - Mesiac  knihy" – návšteva mestskej knižnice – beseda o knihách

Beseda o nebezpečenstve užívania drog pre mladého človeka.

Beseda o štúdiu v OU Prievidza, OU Ladce a študijných odboroch.

Beseda na tému „Ochrana prírody“.

Vianočná besiedka – kultúrny program pre žiakov i rodičov.

Výroba darčekov a ich darovanie najbližším.

„Vianoce u nás doma“- priblíženie vianočných tradícií, prestieranie vianočného stola, koledy.

Karneval spojený s rôznymi hrami

Krajská súťaž žiakov ŠZŠ v pracovnom vyučovaní „Moje najkrajšie zvieratko!“.

Tradície Veľkej noci- maľovanie kraslíc, príprava na Veľkú noc.

„Zaspievam Ti pesničku“- spevácka súťaž pre žiakov školy.

Účasť na súťaži Výtvarný salón ZPMP v SR.

„Deň matiek“  - príprava pozdravov, darčekov.

„Deň plný hier“- dopoludnie hier, kvízov, v spolupráci s OA v Partizánskom.

Výstava výrobkov zo súťaže „Moje najkrajšie zvieratko “ v priestoroch školy, prístupná pre ľudí z okresu Partizánske a okolia.

 

Exkurzie

EKO jeseň- návšteva gazdovského dvora v M. Uherciach.

Exkurzia do keramickej dielne vo Veľkých Bieliciach.

Exkurzia v záhradnom centre v Partizánskom

Návšteva tribečského vlastivedného múzea v Topoľčanoch.

Výlet k pamätníku SNP,  vzdanie úcty padlým vojakom za slobodu nás všetkých a položenie kytice kvetov.

Exkurzia do ZUŠ- výtvarný odbor vo V. Bieliciach. Modelovanie a vypaľovanie výrobkov z hliny.

Návšteva v morskom centre vo V. Bieliciach.

Deň otvorených dverí v OU PD.

Metodický deň Pv v Púchove pre pedagógov.

Exkurzia do hvezdárne.

 

Vzdelávacie akcie zamerané na prevenciu

Primárna prevencia a drogové závislosti- Rodičia mi nerozumejú, beseda

Nebezpečné kamarátstva- prednáška, beseda

Zdravotné riziká užívania drog- prednáška, beseda

Najcennejšie hodnoty života- prednáška, beseda

Hry bystrosti a pozornosti

Alkohol v rukách mladistvých- prednáška, beseda

Šikanovanie a agresivita mladých- prednáška, beseda

Prečo nevyskúšať cigarety- prednáška, beseda

Súťaž o praveku, zapojenie sa do celoslovenskej súťaže.

Nebezpečné druhy športov- prednáška, beseda

Rasizmus, jeho prejavy - vysvetlenie pojmov, poučenie žiakov s výskytom týchto javov  v každodennom živote, spojená s videoprojekciou.

Dôležité dopravné značky a pravidlá bezpečnosti v cestnej premávke – prednáška, praktické ukážky.

Beseda v spolupráci s CPPP a P v Partizánskom na tému „Obchod s bielym mäsom“.

Prvé lásky- prednáška, beseda

Ako si nepokaziť prázdniny- prednáška, beseda

 

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne - Jeseň- výstavka najkrajších prác.

Tvorivé dielne- zhotovenie masiek na karneval.

Tvorivé predvianočné dielne - zhotovenie darčekov k Vianociam pre svoju rodinu.

Tvorivé dielne- „Dokáž čo  vieš“

Tvorivé dielne- maľované čítanie.

Mesiac úcty k starším- zhotovenie a darovanie darčekov a pozdravov svojim blízkym

Vytváranie výrobkov z prírodných materiálov, spojené s výstavou prác

Vianočné stromčeky                                     

Zhotovenie veľkonočných pozdravov         

Zhotovenie darčekov ku Dňu matiek           

Rozšírenie albumu „Krásy Slovenska“   

Pokračovanie v tvorbe Nápadníčka /námety na Pv/

Darčeky a vianočné  pozdravy svojim blízkym

 

Vedomostné akcie, súťaže

Dopravná súťaž- poznávanie dopravných značiek a predpisov.

„Páli vám to“- vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa.

Krajská súťaž v minifutbale v Handlovej.

„Zaspievam Ti pesničku“.                             

Dokáž čo vieš- súťaž                                    

Vyhlásenie krajskej súťaže v Pv „Zvieratko, ktoré mám rád“

Test „Poznaj svoje mesto“                                                               

Prekážková dráha- športová súťaž    

Vianočný stolnotenisový turnaj                                                       

Hry bystrosti a pozornosti                                    

Test o Partizánskom                                     

Deň zimných radostí.

Športová akcia – súťaž učitelia- žiaci v stolnom tenise

Európa v škole, ZPMP, SPP                    /výtvarné súťaže/                                     

Súťaž v prednese poézie a prózy

Krajská súťaž v Pv „Zvieratko, ktoré mám rád“

Turnaj-  „Osemsmerovky“                            

Súťaž  v skladaní obrázkov                          

Karneval spojený s rôznymi hrami.   

„Človeče nehnevaj sa“                           

Veľkonočný stolnotenisový turnaj.

Ako poznám dopravné značky a dopravné predpisy

Najrýchlejší chlapec a dievča v škole- športová súťaž                                                               

Bylinky v našom okolí- vedomostno- poznávacia súťaž

Súťaž v skladaní rozstrihaného obrázka

Účelové cvičenie

Didaktické hry                                              

 „Veselo sa hráme“- zábavné dopoludnie z príležitosti MDD.

Turnaj vo vybíjanej- učitelia- žiaci

Súťaž „Koleso šťastia“                                 

 

j)    Údaje o projektoch

 

V školskom roku 2012/2013 sme sa zapojili do tvorby týchto projektov

 

 • Materiálne vybavenie tvorivej dielne pre žiakov ZŠ okresu Partizánske, ktorá sa konala

v rámci krajskej súťaže „Moje najkrajšie zvieratko“ a na zabezpečenie cien,

občerstvenia.... Získané finančné prostriedky od mesta Partizánske v sume 100,- €.

 • Získali sme finančné prostriedky na vybavenie športovými potrebami a rekonštrukciu športovej plochy, v rámci projektu „Efektívne využívanie prestávok a voľného času po vyučovaní“. Sumu 2 500,- € poskytla nadácia Pontis
 • Materiálne vybavenie krajskej súťaže „Hrnček var!“- administratívny materiál, diplomy, ceny, občerstvenie pre žiakov, ktorí sa  zúčastnili vyhodnotenia:
 • Občerstvenie zabezpečili zamestnanci školy ( Smatanová, Letovancová, Václavová, Jarabá, Hvojníková, Marko) v hodnote 100,- €
 • Firma Wintoperk- vecné ceny v hodnote 50,- €
 • Predajňa mäso, Luhy - občerstvenie v hodnote 30,- €
 • Pizzéria Maják- občerstvenie v hodnote 30,- €
 • Cukráreň ISMED – cukrovinky v hodnote 50,- €
 • Sponzorsky získané vybavenie počítačovej učebne (CD nosiče, tonery, diskety...) v hodnote 20 €.

 

k)        Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti

 

Komplexná inšpekcia v ŠZŠ Partizánske bola naposledy 3.– 6. 12. 2008. Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti ŠŠI voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje nasledovné opatrenia:

Odporúča:

 • skvalitniť dokumentáciu koordinátorov enviromentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu i prevencie drogových závislostí
 • zložky nadpredmetových UO riadne zapisovať v triednych knihách
 • zvýšiť kvalitu pedagogických a pracovných porád z hľadiska vecnosti a obsahu
 • zefektívniť systém kontrolnej činnosti a sprehľadniť informačný tok.

 

Ukladá:

 

 • správne používať názov predmetu Rečová výchova vo vzdelávacom variante B
 • pri vzdelávaní žiakov s autizmom používať aktuálne UP a UO (platné od 1. 9. 2007)
 • správne zapisovať učivo zo SJL, vecného učiva a ILS
 • dodržiavať UO z dejepisu a Hv
 • správne používať klasifikačné stupne.

 

l)      Kontrolná a hospitačná činnosť vedenia školy

 

      Kontrolná činnosť vedenia školy bola plánovaná a zameraná najmú na:

 

 • kontrolu   úloh z POP
 • kontrolu    plánu práce
 • hodnotenie vedomostí,  kreativitu učiteľa, metodiku práce učiteľa

 

Sledovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu bolo jednou z hlavných úloh školy. Spolu bolo uskutočnených 18  hospitácií, rozborov, osobných rozhovorov s vyučujúcimi a pozorovaní. Pri kontrole neboli zistené vážnejšie nedostatky. Pripomenúť môžeme iba nedôsledné vedenie pedagogickej dokumentácie napr. : prepisovanie,  nekonkrétne zapisovanie učiva v triednych knihách, oneskorené zapisovanie v TK, oneskorené ukončenie týždňa v triednej  knihe, nezapisovanie chýbajúcich žiakov, v niektorých predmetoch nedostatok v priebežnom zapisovaní známok do klasifikačného hárku.

 

m)        Oblasť BOZ a PO

 

ŠZŠ má priebežne vypracované všetky revízne správy. Bola uskutočnená revízia hydrantov a hasiacich prístrojov, kde boli odstránené nedostatky / všetky hadice v hydrante vymenené za nové, ktoré spĺňajú kritéria EÚ. Hasiace prístroje meníme priebežne podľa finančných prostriedkov.

09. 07. 2013  v školskom roku 2012/ 2013 bola vykonaná  kontrola dodržiavania platných predpisov v oblasti BOZP a OPP. Neboli zistené žiadne porušenia predpisov.

 

n)        Prehľad o žiackych úrazoch na škole v školskom roku 2012/  2013

 

V tomto školskom roku sme zaznamenali len malé povrchové odreniny, buchnutia, ktoré boli zapísané v knihe úrazov. Väčšinu týchto úrazov si žiaci privodili sami, svojou neopatrnosťou.

    Žiadny registrovaný školský úraz sme nemali, čo pripisujeme dôslednej prevencii. Aj naďalej sa budeme snažiť predchádzať školským úrazom zvýšenou opatrnosťou, prevenciou a upozorňovaním žiakov na možnosti vzniku školských úrazov pri rôznych činnostiach. Budeme viesť žiakov k premyslenému konaniu tak, aby neprichádzalo k poškodeniu zdravia. Zvýšenú pozornosť treba venovať samotnému konaniu žiakov, ohľaduplnosti a tolerancie medzi spolužiakmi, aby sa zamedzilo skratovému konaniu v afekte.

 

 

o)       Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

                

            Aj v školskom roku 2012/ 2013 sme pokračovali v skvalitňovaní a vylepšovaní priestorov školy a okolia, ako nám to finančné možnosti dovoľovali. Boli nám pridelené finančné prostriedky v rámci havarijného stavu na výmenu časti okien. Tiež sme vylepšili priestory novou maľovkou, výmenou podlahoviny. Priebežne meníme školský nábytok v triedach a spríjemňujeme deťom školské prostredie.

 

p)    Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy v roku 2012:

 

A         Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov vo výške 317 709,- €

toho:

kapitálové výdavky = 0

 bežné výdavky:

 

a) normatívne     303,370,74 , z toho :

 

      1/ mzdy       191 590,- €

      2/ fondy        66 495,68 €

      3/ prevádzka 39 998,86 €-   z toho:  nevyčerpané - vrátené do rozpočtu 5,35 €

      4/ náhrada PN 1 088,85 €

      5/ odstupné     2,637,- +1 555= 4 192,- €

     

b) nenormatívne  14,338,26 €:

 

 1/ príspevok na žiakov rodín s ohrozeným sociálnym vylúčením 3,767,- €:

Materiálové  (vybavenie tried –stoličky, stoly 2,785,- €

knihy, učebné pomôcky                                             611,33€

materiál, náradie ..na prac. vyučovania                    171,- €.

Interaktívna tabuľa                                                    199,67€

                       

              2/ asistentka učiteľa , 5 976 ,-€ časť úväzku 83 %

              mzdy 4 428,- €

              poistné do fondov €1 548,-€

 

              3/  vzdelávacie poukazy  1 247,- €,   

               materiál:             835,-  €

               OOV                   412,-  €

 

              4/ dopravné žiakov 1 590,26 €

 

              5/ Odchodné  1,758,- €

 

           B    Mimorozpočtové  finančné prostriedky od FO a PO  : 4,979,28 €

       z toho

      

    1/  príspevky a dary 2,500  €

 

Čerpanie :

 • 55,47 € - prísp. rodičov na poistné žiakov v poisť. Generali Bratislava

(uhradené v r. 2011)

 • Nadácie Tesco zmluvne poskytla FP na vybudovnie športoviska – voľný čas žiakov školy – 2,401,20 na asfaltovú úpravu areálu.

98,80  na šport. potreby.

Ostatné na základe zmluvy dofinancované z rozpočtu školy 403,36 € na nákup lavičiek, športového náradia a pod.

  

         2/   na účte stravovania  2,357,81€ ( formou navýšenie limitu 72f)

 

               Presun z r. 2011: 196,40,- €

               Príjem v r. 2012: 1,937,41€

               presun do r 2013 celkom : 224,-  € ( platby stravného  na   mesiac január 2013    

                                                                          uhradené v r. 2012.)

               (* vo výkaze SOH 2012 nie sú uvedené)

 

          3/   ŠKD 66,-  €

    príspevky na čiastočnú úhradu materiálových nákladov spojených s hmotným

                zabezpečením školy od rodičov  žiakov,  ktorí navštevujú ŠKD –učebné pomôcky,   

                didaktické hry.

 

C  Transféry z ÚPSVaR Partizánske 5,442,92 €

 

    pre žiakov z rodín s ohrozeným sociálnym vylúčením  na nákup  učebných pomôcok    

    996,- €

          príspevok na stavu vo výške 4,442,92 €

   (vo *Výkaze o hospodárení nie sú uvedené) .

 

Podrobný rozpis finančných prostriedkov za rok 2012 je uvedený vo Výkaze  o hospodárení za rok 2012   na internetovej adrese:

 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2012/ssz/protokol.php?id_prot=OTJYZAGYSH

 

r)         Komentár k správe o hospodárení ŠZŠ Partizánske za rok 2012

 

09122 – ŠZŠ

 

      Špeciálna základná škola v Partizánskom poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom telesne a mentálne postihnutým, variant vzdelávania A, B, C a vzdelávanie žiakov s autizmom.

Prepočítaný počet zamestnancov 1-12/2012==22,5

 

     Budova školy spolu s pozemkom sú majetkom štátu v správe školy. Časť priestorov – pôvodne garáže, ktoré sú postavené na pozemku školy -  sú využívané ako školské dielne na vyučovanie pracovného vyučovania žiakov školy.

Vlastníkom garáží je Správa majetku mesta Partizánske, nájomné ročne 399,92 €, splatné  v štvrťročných splátkach.

     

      Súčasťou ŠZŠ je školský klub detí. V priestoroch školy má vyčlenenú samostatnú miestnosť.

    Výchovu zabezpečuje jedna vychovávateľka  na úväzok 10 hodín týždenne, úväzok si dopĺňa ako vychovávateľka v triede pre vzdelávanie autistov ( 17 hod týždenne).

 

 • Mimorozpočtové - príspevok  rodičov za rok 2012 – učebné pomôcky, didakt. hry a materiál  vo výške 66-  €.

 

      Výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie  žiakom a zamestnancom školy. (Donáška stravy zo školskej jedálne pri ZŠ Nádražná ul. Partizánske na základe zmluvy o dodávke stravy).

Cena stravného lístka 2,05 € bola uhrádzaná:

 

Úhrady:  žiaci stravné 1-4.ročník.......0,88,-€

                                    5-9. ročník.......0,95 €

 

( t.j.  príspevky od rodičov,  prísp. z UPSVaR  v rovnakej sume €)

Režijné náklady vo výške 1 € na jeden obed z rozpočtu školy na žiakov.

 

Stravné zamestnancov 2,05 €, z toho 45 %- t.j. 0,82 € stravné platené zamestnancom +        

                                                             prísp.SF 0,10 €,

                                                           55 % , t.j. 1,13 € stravné z rozpočtu školy.

Personálne zabezpečenie od 1.1.2012:

 

Počet zamestnancov 3- spolu úväzok 90 % a to:

 

 • Časť úväzku   2 upratovačiek  20 % a 40 % ( ako zamestnankyne výdaja jedál výdajnej jedálne,  absolvovali školenia  hygienické minimum , osvedčenia...)

      Mzd. prostriedky  2PT 12 ST =212,80 €

 • Hosp. adm. zamestn. 30 % ( evidencia stravníkov, podklady pre stravné a príspevky ÚPSVaR)
 • Mzdové prostriedky 6PT 6 ST  115,71

 

Mzdové  prostriedky za šk. jedáleň spolu mesačne 328,50 €.

 • Stravné zamestnanci a žiaci platia na osobitný účet stravovania,  navyšovanie   

        mimoropočtových  výdavkov na úhradu faktúry za poskytnuté obedy 2.357,81 €.

        (* vo výkaze nie sú uvedené)

        Príspevky a dary -mimorozpočtové fin. prostriedky -  uvedené sumárne v riadku  024    

       a ich   rozpis je uvedený v prílohe:

       kód zdroja  72a,c  :  účet 221-sponzorské PS z r 2011 =360,84 € ,

                                                                           dotácia= 2500,-€ ,

                                                                           použitie=2555,37.( EK 630) :

 

72a) –príspevok rodičov na úhradu poistného žiakov 155,37,€

 

72a)-dofinancovanie projektu Tesco – nádacie na vybudovanie školského športového ihriska-2401,20- asfaltová úprava povrchu, športové náradie, lavičky 98,80€

(ostaný materiál  na základe zmluvy hradený z vlastných prostriedkov školy 403,36 €)

                                  

Zostatok na účte príspevky a dary  221 vo výške 305,37 €.  prevedený do r. 2013

 

Mimorozpočtové fin. prostriedky s kódom zdroja 14- z  UPSVaR –  5,442,92 €  :

*vo výkaze nie sú uvedené:

 •   996,- € – príspevky na učebné pomôcky              
 • 4446,92 € príspevok na stravu pre žiakov 

 

       Príspevok na žiakov z rodín ohrozeným sociálnym vylúčením/HN/  celkom 3,767,-€.

vybavenie tried –stoličky, stoly 2,785,-

knihy, učebné pomôcky 611,34 € ,

materiál, náradie na prac. vyučovania  171,- €,

Interaktívna tabuľa 199,66 €

 

      Objekt školy tvoria 3 samostatné budovy spojené chodbou, ktorej časť je používaná ako šatňa pre žiakov. Steny tejto budovy sú v prevažnej časti zasklené, čo spôsobuje vo vykurovacom období značné tepelné straty. Z toho dôvodu je potrebné vybudovať ich zateplenie. Rovnako je potrebné vykonať zateplenie stien .

Škola v používaní od r. 1984 a takého stavebné úpravy  ešte neboli realizované.

V roku 2012 boli poskytnuté finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu –nutná výmena 18 okien. Hodnota diela- výmena okien za plastové a súvisiace murárske práce bola 10.350,-  € financovaná zo št. rozpočtu. Použitá forma VO – cenová ponuka . 

 

      Zateplenie a stavebné úpravy sú predmetom žiadosti o poskytnutie  prostriedkov z európskeho sociálneho fondu (ROP). Na vypracovanie projektovej dokumentácie na hodnotu diela 19,6 mil. Sk boli poskytnuté kapitálové FP vo výške 13 610,- €

 (410 tis. Sk )  v roku 2008.

Projekt  nebol schválený.

Hodnota projektovej dokumentácie bola vedená na účte 042, na základe rozhodnutia škodovej komisie školy bola zaúčtovaná ako zmarené investície.

PD je vedená na účte 771– reálne hodnota nie je stanovená ( možnosť využitia neuskutočnených  stavebných úprav, ktoré boli obsahom žiadosti o FP z ESF v r. 2008).

Organizačnou súčasťou školy je špeciálno-pedagogická poradňa .

09608 – ŠPP

      Špeciálnopedagogická poradňa poskytuje poradenstvo žiakom a ich rodičom prevažne z okresu Partizánske. Sídlo poradne je v prenajatých priestoroch materskej školy. Zmluva o nájme je uzatvorená s mestom Partizánske a v r. 2010 neboli požadované úhrady nájomného a refundácii nákladov na prevádzku.

Pre rok 2011 bola uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov – zmluvný 

 nájom  677 € ročne, po zmene priestorov a následnej úprave zmluvy bolo uhradené

 • nájomné v sume 567,12 €
 • úhrady za energie zálohovo 1649,20 € ( preplatok vrátený v r. 2013 v sume41,22€)
 •  vodu  –zálohovo 528,91, preplatok vrátený v r. 2013 v sume 47,23 €).

 

Vyúčtovanie podľa skutočnej spotreby podľa zúčtovacích faktúr dodávateľov.

            Prepočítaný počet odborných zamestnancov ( špeciálnych  pedagógov, logopédka,        školská  psychologička a sociálny pedagóg) 1,0 . Zamestnanci poradne, okrem psychologičky a 1 špeciálneho pedagóga  sú zamestnancami školy:

 

r)     Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť

 

                                                          Silné stránky školy:                 

                                                          Kvalifikovaný učiteľský zbor

                                                          Mimoškolské aktivity

                                                          Trpezlivý prístup k deťom

                  Využívanie počítačov vo vyučovacom procese  Priateľská atmosféra v škole

 

                  Slabé stránky školy:  

                  Nedôslednosť a nejednotnosť učiteľov pri výchovnom pôsobení na žiakov

                  Nedostatok finančných prostriedkov

                  Nedostatočná vybavenosť učebnými pomôckami – chýbajúce financie     

                  Nezáujem rodičov z menej podnetného prostredia venovať sa deťom

 

Náčrt ťažiskových úloh pre nasledujúce obdobie:

 • sledovať úroveň vyučovania komplexne
 • rozvoj činností v projektoch  Modernizácia vyučovacieho procesu
 • selektovať ponúkané vzdelávacie aktivity učiteľov prostredníctvom MPC v Trenčíne, Bratislave...
 • obnova pomôcok a inventáru podľa finančných možností
 • zintenzívniť hospitačnú činnosť tak vedenia ako i vzájomne u učiteľov
 • spolupráca s CPPP a P v Partizánskom, ÚPSV aR v Partizánskom
 • pri svojej práci využívať  INTERNET a počítačovú učebňu
 • prezentovať školu v dostupných médiách

 

I.            Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:

 

 • Správa o činnosti CŠPP v Partizánskom  za  šk.rok 2012/13

 

Obsadenie poradne:

 

Mgr. H. Kubelová

riaditeľka CŠPP, logopéd

Mgr. E. Zajacová

psychopéd, lieč. pedagóg

Mgr. M. Kollárová

somatopéd

Mgr. D. Letovancová

psychopéd

Mgr. J. Smatanová

psychopéd

Mgr. V. Žáková

psychopéd

PhDr. Ľubica Pastoreková

psychológ

Jarmila Ďurišová

sociálno-admin. pracovníčka

        

 • V školskom roku 2012/13 bolo v CŠPP zaevidovaných 279 žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, s  poruchou učenia a správania,  s mentálnou retardáciou, deti s poruchou reči a deti so zdravotnými postihmi zo základných, stredných a materských škôl.
 • 45 klientom bola urobená špeciálno-pedagogická diagnostika s vypracovaním správy pre príslušnú školu, 27 klientov sa  zúčastnilo opakovaných kontrolných vyšetrení – 1-krát mesačne
 • 141 klientov  bolo na kontrolnom  vyšetrení /1 – 2 x ročne/
 • Podľa potreby bola  vypracovaná správa  z kontrolného vyšetrenia pre základnú prípadne strednú školu.
 • Celoročnú starostlivosť vo forme korekčných cvičení zo slovenského jazyka a matematiky absolvovalo 13 klientov.
 • Pravidelná logopedická starostlivosť bola venovaná deťom zo špeciálnej triedy MŠ – 8 detí. Logopedická diagnostika bola uskutočnená u klientov, u ktorých bolo riešené integrované vzdelávanie v základnej škole – v celkovom počte14detí. Každému diagnostikovanému žiakovi bola vypracovaná správa z logopedickej  diagnostiky správa pre kmeňovú školu.
 • V triede ŠMŠ bola  pravidelne uskutočňovaná intenzívna logopedická starostlivosť- 168- krát.
 • V mesiacoch január a jún 2013 boli na niektorých základných i stredných školách uskutočnené integračné komisie.
 • Uskutočnilo sa jedno  stretnutia špeciálnych pedagógov zo ZŠ okresu Partizánske, na ktorých sa preberali aktuálne problémy.
 • Pracovníčka CŠPP sa 4x ročne zúčastnila stretnutí špeciálnych pedagógov v CPPP a P v Trenčíne.

 

 • Správa o výsledkoch práce v triede ZŠ pri Z. z. za šk. rok 2012/ 2013

 

            V šk. r. 2012/ 2013  v ZŠ pri Z. z. bolo zaradených na vyučovanie 274 žiakov (108 chlapcov a 166 dievčat), z toho 258  žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ a 16 žiakov zo ŠZŠ.

Vyučovalo sa formou individuálneho vyučovania na troch oddeleniach (detské, chirurgia muži, chirurgia ženy) Na chirurgickom oddelení priamo na lôžku bolo vyučovaných 61 žiakov.

11 žiakov bolo opakovane hospitalizovaných a zaradených na opätovné vyučovanie.

Vyučovanie prebiehalo podľa rozvrhu hodín a variantu A, B, C 1-3 hod. denne, podľa zdravotného stavu žiakov a odporúčania ošetrujúceho lekára..

Počet vyučovaných dní  sa pohyboval v rozpätí  1 – 8, hospitalizácia trvala 2- 10 dní. Denný počet bol v priemere 6 žiakov.

Žiaci voľný čas v značnej miere venovali  kresleniu, návštevou   školskej knižnice, kde najväčší záujem bol o encyklopédie žiakov. Hrali sa spoločenské hry,  hry na počítači, či už náučné alebo zábavné,  a sledovali televízne programy. Mladšie deti využívali „Osmijankovú herňu“.

O vyučovanie žiaci vo väčšine prejavili záujem, ale učebné pomôcky si nosili málo až nenosili. Je potrebné preto naďalej doplňovať inventár  triedy ZŠ pri z. z. o chýbajúce učebnice, školské pomôcky, náučnú a populárnu literatúru a pod.

 

 •      Vyhodnotenie činnosti metodického združenia v školskom roku 2012/2013

 

Metodické združenie v školskom  roku 2012/ 2013 pracovalo v zložení:

 

Predsedkyňa MZ:         Mgr.D. Václavová

Členovia MZ:               Mgr. M. Hvojníková

                                   Mgr. Ľ. Kumecká

                                   Mgr. D. Pavlovičová

                                   Mgr. M. Kollárová

                                   Mgr. H. Kubelová

                                   Mgr. E. Calpašová

                                   Mgr. T. Stručková

                                   Mgr. V. Marko

                                   Mgr. D. Letovancová

 

MZ sa v 1. polroku školského roku riadila plánom činnosti MZ. Plán činností a zasadnutí vychádza z hlavných úloh školy, z aktuálnych podmienok školy z POP MŠ SR na školský rok 2012/2013.

Na 1. zasadnutí MZ aktualizovala a schválila časovo – tematické plány vyučujúcich, zostavila časovo – tematický plán akcií a exkurzií na školský rok 2012 / 2013, zostavila plán práce metodického združenia  a schválila ho.

MZ realizovala úlohy v nasledujúcich mesiacoch 1. polroku školského roku:

V septembri žiaci 1. – 4. ročníka A variantu, B variantu a triedy autistov navštívili v rámci akcie „Eko jeseň“ záhradné centrum v Partizánskom. Prezreli si množstvo našich aj  cudzokrajných drevín a rastlín.

V októbri vytvárali z prírodných materiálov výrobky, ktoré boli zverejnené na výstavke prác. Okrem iného sme navštívili Morské centrum, kde deti videli zaujímavé živočíchy z morského sveta.

Záujem o vodné živočíchy deťom priniesol radosť a dozvedeli sa veľa nových informácii o živote vo vode.

V mesiaci november sme spolu so žiakmi ročníkov 1. – 4. , B variantu a autistov pripravili  Tvorivé dielne zamerané na vytváranie vianočných stromčekov a ich ozdôb.

Ďalšia akcia v tomto mesiaci bola súťaž s názvom Dokáž čo vieš, ktorá deti zaujala.

V mesiaci december do našej školy zavítal Mikuláš, a urobil všetkým radosť. Vianočné pozdravy svojim blízkym zhotovovali triedni učitelia so žiakmi počas výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Besiedka pod jedličkou, bola rozlúčkou so spolužiakmi, ktorým sme priali pekné Vianoce a taktiež zimné prázdniny.

Mesiac január sa začal akciou Hry bystrosti a pozornosti.  Bolo pokračovaním Dokáž čo vieš, overením si toho, čo si deti zapamätali z predchádzajúcej akcie.

MZ sa v II. polroku školského roku riadila plánom činnosti MZ. Plán činností a zasadnutí vychádza z hlavných úloh školy, z aktuálnych podmienok školy z POP MŠ SR na školský rok 2012/2013.

     Na 4. zasadnutí MZ aktualizovala a schválila časovo – tematické plány vyučujúcich, zostavila časovo – tematický plán akcií a exkurzií na školský rok 2013/ 2014, zostavila plán práce metodického združenia  a schválila ho.

MZ realizovala úlohy v nasledujúcich mesiacoch II. polroku školského roku:

     V apríli žiaci 1. – 4. ročníka A variantu, B variantu a triedy autistov navštívili Tríbečské múzeum v Topoľčanoch, v rámci akcie „Eko“ sa v máji uskutočnila exkurzia do záhradníctva v Partizánskom. Prezreli si množstvo našich aj cudzokrajných drevín a rastlín. Začiatkom júna sa žiaci zúčastnili exkurzie do hvezdárne v Malých Bieliciach.

 

 • Predmetová komisia SJ a spoločenskovedná - zhodnotenie práce   v  školskom roku

2012 /2013

 

Predmetová komisia  slovenského jazyka a spoločensko - vedných  predmetov   v školskom roku 2012/ 2013 v zložení :

 

Predsedkyňa PK :   MgrIvana  Jarabá     

 Členovia PK  :       Mgr.  Daria Letovancová   

                              Mgr.  Janka Smatanová         

                              Mgr. Vladimír Marko

                              Mgr.  Viera Žáková                  

                          

            PK sa počas školského roku  riadila plánom činnosti PK. Plán činností a zasadnutí vychádza  z hlavných úloh školy, z aktuálnych podmienok školy a z POP MŠ SR na školský rok 2012/ 2013.

            Na 1.zasadnutí PK aktualizovala a schválila časovo- tematické plány vyučujúcich slovenský jazyk a spoločensko – vedné predmety na školský rok 2012/ 2013 , zostavila časovo- –   tematický plán akcií a exkurzií na školský rok  2012/ 2013, zostavila plán práce predmetovej

   komisie a schválila ho. Realizovala  úlohy v nasledujúcich mesiacoch školského roku .

PK  sa v uplynulých mesiacoch riadila úlohami a plánom PK .

V septembri  si  žiaci 5.- 9. ročníka svojim VÝSTUPOM K PAMäTNÍKU SNP symbolicky uctili pamiatku všetkých, ktorí položili životy v bojoch  počas 2. svetovej vojny. Žiaci si pozreli aj film s témou holokaustu a so svojimi vyučujúcimi besedovali o hrôzach tohto vojnového obdobia. Ďalšou akciou bolo VYTVORENIE VZORKOVNICE vianočných pozdravov. Žiaci ich aktívne a snaživo tvorili  na hodinách pracovného vyučovania so svojimi vyučujúcimi.

V októbri vyrábali podľa vzorkovnice rozmanité, vianočné pozdravy. Výtvarnou akciou s názvom – VÝNIMOČNÝ ČLOVEK V MOJOM OKOLÍ – žiaci ukázali na vzťah k svojim rodičom a kamarátom .Výtvarné práce sme vystavili na nástenke na chodbe školy.

novembri sme vyhlásili ďalšie kolo krajskej súťaže v pracovných zručnostiach žiakov s názvom “ Zvieratko  ktoré mám rád“ . Žiaci všetkých ročníkov si zasúťažili aj v SPEVE. Deti spievali piesne, ktoré sa  naučili na hodinách hudobnej výchovy. Svoju schopnosť správne používať gramatiku rodného jazyka si žiaci overili v súťaži MLADÝ TVORCA . Pokúsili sa o písanie veršov, na základe daných slov.

decembri sa deti stretli pri vyzdobenom vianočnom stromčeku spievali piesne a recitovali básničky a koledy , ktoré si pripravili so svojimi vyučujúcimi.

januári mali žiaci TURNAJ – OSEMSMEROVKY. Precvičovali si svoju pozornosť , pamäť a rýchlosť v spájaní slov. Tento mesiac si s vyučujúcimi napísali písomné práce.

Na 2. zasadnutí PK  predsedkyňa zhodnotila činnosť predmetovej komisie za uplynulé mesiace. Členovia PK analyzovali vyučovacie výsledkov SJ a spoločensko – vedných predmetov za 1. polrok  školského roku 2012/2013 .Vyučujúci  SJ pripravili pre žiakov polročné písomné práce a na hodinách slovenského jazyka preverili ich vedomosti.

PK skontrolovala  plnenie časovo – tematických plánov a priebežne sledovala prípravu žiakov na prijímacie pohovory. Všetky akcie konané v 1. polroku školského roka 2012/ 2013 boli zaznamenané na nástenke našej školy.

Vo februári vyučujúci SJ a Hv so žiakmi pripravili program ku krajskej súťaži „ MOJE NAJKRAJŠIE ZVIERATKO „ a 2. mája ho tam so žiakmi predviedli. Aj tento školský rok sme sa úspešne zapojili už do 60. ročníka  výtvarného projektu súťaže / EURÓPA V ŠKOLE/ . Jej mottom bolo  EURÓPA OBČANOM - OBČANIA EURÓPE. Poslali sme niekoľko prác, z ktorých sa 4 pekne umiestnili.

marci - mesiaci knihy – vyučujúci slovenského jazyka a literatúry čítali so žiakmi knihu od Fraňa Kráľa „ČENKOVEJ DETI “. V  piatich hlavných kapitolách sa deti zoznámili s ťažkým životom Zuzany Čenkovej a jej detí.  Po prečítaní knihy žiaci besedovali s vyučujúcimi o ťažkom  živote Slovákov v minulosti.

V tomto mesiaci sme sa spolu so 66 školami z celého Slovenska  zapojili aj  do Veľkej pravekej súťaže, ktorú vyhlásilo Bojnické múzeum praveku. S chuťou sme sa so žiakmi pustili do pravekého tvorenia. Na hodinách pracovného vyučovania , či výtvarnej výchovy  deti  kreslili zvieratá,  pokúšali sa napodobniť praveké, nástenné maľby, ale aj horiaci oheň. Aj keď sme v celoslovenskej súťaži nevyhrali, získali sme vedomie, ako sa žiaci vedia s radosťou pustiť do spoločnej práce.

   Na 3. zasadnutí PK predsedkyňa PK  zhodnotila činnosť PK za uplynulé mesiace. Členovia 

PK informovali o príprave previerok v 2. polroku . PK prerokovala prípravu a realizáciu úloh na ďalšie   mesiace.

V apríli bola SÚŤAŽ V RECITÁCII . Vyučujúci slovenského jazyka vybrali 25 najlepších recitátorov. Recitovali básne od slovenských básnikov.

Počas ďalšej akcie  – DOPRAVNEJ SÚŤAŽE  sme zistili ako žiaci poznajú dopravné značky a  

   predpisy a ako  sa vedia  správať ako účastníci cestnej premávky.

máji sa v našej škole konal ďalší ročník krajskej súťaže v pracovných zručnostiach žiakov ŠZŠ. Tento školský rok mala názov „MOJE NAJKRAJŠIE ZVIERATKO “. Do súťaže sa zapojilo 11 škôl z celého Trenčianského kraja. Porota vybrala z 50 zvieratiek 5 najkrajších výrobkov. Naši žiaci sa rozhodli tiež hodnotiť zvieratká a vyžrebovali dva výrobky, ktoré získali Cenu ŠZŠ Partizánske.

   Žiaci so svojimi učiteľmi navštívili keramickú dielňu vo Veľkých Bieliciach a zasúťažili si vo 

   vedomostno – poznávacej súťaži o BYLINKÁCH A ZVIERATÁCH V NAŠOM KRAJI .   

V júni na 4.zasadnutí PK predsedkyňa vyhodnotila  prácu členov PK  aj vyučovacie výsledky  za školský rok 2012/ 2013. Členovia PK zhodnotili úroveň prijímacích pohovorov, rozmiestnenie žiakov a vzájomne si vymenili svoje skúsenosti. Navrhli plán práce PK na školský rok 2013/2014.

V tomto mesiaci učitelia so žiakmi napísali koncoročné písomné práce. Neskôr absolvovali pekný výlet do ZOO v Bojniciach a v turnaji vo vybíjanej si zmerali sily učitelia aj žiaci.

Všetky akcie boli zaznamenané na nástenke na chodbe školy.

   

 • Predmetová komisia prírodovedná- zhodnotenie práce v školskom roku 2012 /2013

 

Činnosť predmetovej komisie prebiehala v súlade so schváleným plánom.

V priebehu roka zasadala 7x. Všetky úlohy stanovené v pláne boli splnené, za čo vedúci PK všetkým poďakoval.

Po privítaní členov PK vedúci zhrnul činnosť, ktorá sa uskutočňovala v priebehu roka:

Zo všetkých akcií poriadaných predmetovou komisiou bola najvydarenejšia krajská súťaž žiakov v pracovných zručnostiach „Moje najkrajšie zvieratko“ , za aktivitu poďakoval všetkým členom PK.

Vysokú úroveň mali aj účelové cvičenia, ktorých sa zúčastnilo veľa žiakov, cvičenia sa im páčili. Tu sa naučili základy prvej pomoci, chrániť sa pred zamoreným prostredím ap.

Ďalšie aktivity poriadané PK:  účasť a výborné umiestnenie na športových  hrách v Prievidzi (12 x umiestnenie na stupni víťazov) a na športovej súťaži v minifutbale v Handlovej, kde sme získali putovný pohár riaditeľky ŠZŠ v Handlovej.

Vysokú úroveň mali aj stolnotenisové turnaje, súťaž - najrýchlejší chlapec, dievča. Konečne v tomto roku vyšlo počasie, bolo dostatok snehu a mohli sme zorganizovať „Deň zimných radostí“.

V tomto roku boli 2 exkurzie /Tribečské múzeum v Topoľčanoch a zrealizované   3 besedy na témy: „O možnosti štúdia v OU“, „Beseda o obchode s bielym mäsom, „Nebezpečenstvo užívania návykových látok“)

Pre žiakov školy boli zorganizované súťaže:

 •  skladanie rozstrihaného obrázku
 •  test o meste Partizánske
 •  súťaž v poznávaní rastlín

Na rozšírenie vedomostného potenciálu žiakov boli pripravené testy:

 •  Slovenské mestá- vedomostný test
 •  Násobilkárska liga

Tradične sa žiaci zapojili do úpravy areálu školy v rámci „Dňa Zeme“.

            Na záver členovia PK skonštatovali, že uskutočnené akcie boli vydarené, žiakov zaujali a priniesli im veľa nových informácii a vedomostí.

 

 

 •    Vyhodnotenie práce v ŠKD za šk. rok 2012/ 2013

 

V školskom roku 2012/ 2013 bolo v ŠKD zapísaných 13 žiakov (7 dievčat a 6 chlapcov).

Dvaja žiaci sa počas školského roka odhlásili.

Zoznam žiakov, ktorí navštevovali ŠKD v školskom roku 2012/ 2013:

 

 1. Miroslav Rác                              1. r.
 2. Milan Cicko                                1. r.
 3. Sebastián Lakatoš                    1. r.
 4. Diego Lakatoš                           1. r.
 5. Miroslav Baláž                           4. r.
 6. Timea Stojková                         2. r.
 7. Alexandra Lakatošová              2. r.
 8. Dominika Cicková                      2. r.
 9. Marianna Šišková                      8. r.
 10. Barbora Petríková                     9./B
 11. Pavlína Gáherová                      8. r.
 12. Michaela Olachová                    4./B
 13. Patrik Rác                                  3./B

 

Práca v ŠKD sa vykonávala podľa vopred vypracovaných mesačných plánov.

Oddychová a relaxačná činnosť bola zabezpečená pomocou aktivít príťažlivých pre deti, ako rôzne spoločenské hry,  hry s hračkami, pobytom na čerstvom vzduchu, hrami na školskom dvore, čítaním rozprávok, básničiek a poučných príbehov. Dostatok času bol venovaný aj počúvaniu hudby, riešeniu rôznych hádaniek a voľnej hre, ktorá umožňovala relaxáciu detí.

Záujmové činnosti ako: pracovno-technická, esteticko-výchovná, prírodovedná, športová a dopravná boli zamerané na podporu tvorivosti, rozvoj fantázie, získavanie praktických zručností, skúseností, stimuláciu pohybovej aktivity, rozvoj výtvarného a dramatického prejavu, vytváranie kladného vzťahu k prírode.

V činnostiach samoobslužných sa žiaci chodiaci na obedy zdokonaľovali v stolovaní a správaní sa v jedálni. Úprava herne, udržiavanie čistoty v sociálnych zariadeniach bola ich každodenná povinnosť.

I v tomto roku sme venovali zvýšenú pozornosť príprave na vyučovanie. Pri písaní domácich úloh bol maximálne využívaný individuálny prístup. Rôznymi formami didaktických hier si žiaci utvrdzovali nadobudnuté vedomosti v škole.

            Naďalej chceme vylepšovať vybavenie herne nákupom  hračiek a pomôcok. Budeme venovať zvýšenú pozornosť kvalitnej príprave na vyučovanie a disciplinovanému správaniu sa detí v ŠKD, ale aj mimo nej.

 

 • Hodnotenie práce koordinátora protidrogovej prevencie v školskom roku 2012/ 2013

 

     Práca koordinátora protidrogovej prevencie sa v druhom polroku školského roku  2012/ 2013 uskutočňovala podľa stanoveného plánu.

     Prednášky a besedy spojené s diskusiou boli realizované priebežne počas celého druhého polroka. Boli zamerané nielen na zdravý životný štýl a prevenciu drog, ale i na iné, nové negatívne javy spoločnosti napr. rasizmus či šikanovanie cez Internet. Prednášková činnosť bola v druhom polroku tiež obohatená o prednášku realizovanú v spolupráci s CPPP a P , ktorej sa zúčastnili žiaci ôsmych a deviatych ročníkov. Mgr. Kovačiková žiakom pútavou a pre našich žiakov zrozumiteľnou formou priblížila aktuálnu tému akou sú „drogy“. V máji sa uskutočnila prednáška pre žiakov pod názvom „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“. Zároveň sa pravidelne zúčastňujeme  pracovných stretnutí koordinátorov prevencie v CPPP a P, na ktorých získavame nové poznatky a navzájom si vymieňame svoje skúsenosti.

 

     Počas druhého polroku sa uskutočňoval monitoring žiakov zameraný na aktívnu ochranu žiakov pred negatívnymi javmi. Zvýšená pozornosť bola venovaná najmä žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi. V prípade podozrenia zo zanedbávania, fyzického alebo psychického týrania, šikanovania, užívania drog či záškoláctva veľmi úzko spolupracujeme s CŠPP a CPPP a P, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, s odborom sociálnych vecí MsÚ, ako i s oddelením Policajného zboru v Partizánskom.

 

     I v tomto školskom  roku sme sa aktívne zapojili do realizácie Národného programu Boja proti drogám, ako i programu „Zdravá škola.“ V rámci preventívnych opatrení pokračujeme so žiakmi 5. – 9. ročníkov v realizácii už rozbehnutého programu „Vieme, že.“

     Aj v druhom polroku školského roku budeme naďalej pokračovať v realizácii rozbehnutých programov a venovať sa protidrogovej prevencii so zameraním na zdravý životný štýl a ochranu žiakov pred negatívnymi javmi spoločnosti.

 

 •       Celoročné hodnotenie VP – v šk. roku 2012/ 2013

 

V školskom roku 2012/2013 plán práce výchovného poradcu vychádzal z aktuálnych výchovných úloh vyplývajúcich z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a z Národného programu výchovy a vzdelávania SR.

Činnosť výchovného poradcu v školskom roku 20012/2013 sa zameriavala na plnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania pracovnej činnosti výchovného poradcu a z harmonogramu jeho práce pre daný školský rok.

VP úzko spolupracovala s vedením školy, s triednymi učiteľmi a s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov.

V priebehu školského roka sa jej hlavná činnosť orientovala na monitorovanie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, ich analýzu a riešenie. Priebežne sa uskutočňovali individuálne konzultácie a poradenské intervencie s problémovými žiakmi v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy s vedením príslušnej dokumentácie a záznamov. Vyskytli sa problémy drobných krádeží, šikanovania, nezhody v kolektíve, nevhodné arogantné správanie žiakov na hodinách voči vyučujúcim, ale aj zanedbaná školská dochádzka.

V spolupráci s koordinátorom prevencie sa riešili problémy so žiakmi pri experimentovaní s návykovými látkami. Vo väčšine prípadov sa kooperovalo so zákonnými zástupcami žiaka a pokiaľ prejavili aktívny záujem o spoluprácu, vedenie školy a výchovný poradca ich zapojili do riešenia problémov a poskytli poradenské služby.

            Osobitná pozornosť sa venovala žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, keď išlo o pomoc pri riešení osobnostných i rodinných problémov.

Konkrétne prípady, ktoré sa riešili v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, prípadne so zákonnými zástupcami:

 • neospravedlnené hodiny
 • šikanovanie, vulgárne vyjadrovanie na hodinách
 • arogantné správanie, používanie mobilného telefónu na hodinách
 • fajčenie v areáli školy, úteky z areálu školy
 • drzé správanie na hodinách voči vyučujúcej
 • ublíženie na zdraví
 • drobné konflikty medzi spolužiakmi
 • krádeže v iných základných školách
 • nevhodný vonkajší vzhľad ( oblečenie, maľovanie)

          Všetci žiaci majú založenú a skompletizovanú dokumentáciu. V prípadoch riešených so zákonným zástupcom sa viedli riadne zápisy do denníka výchovného poradcu s podpismi rodičov.

           Výchovná poradkyňa  poskytla  žiakom 8.,9. ročníkov informatívny prehľad o učebných, študijných odboroch. V rámci triednych ZRŠ na ŠZŠ boli poskytované zákonným zástupcom žiakov podrobnejšie informácie o možnostiach štúdia v pokračujúcej škole.

           Počas celého roka bola  vedená  predpísanú evidenciu o žiakoch a ich záujme o povolanie.  Získané informácie som evidovali v programe Proforient.

          V priebehu školského roka sa VP zúčastňovla na zasadnutiach sekcie výchovného poradenstva  a plnila úlohy podľa  potrieb školy.

         Systematicky sledovala vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedalo korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečila vyšetrenie prípadne spolupracovala s príslušnými inštitúciami a postupovala na základe získaných záverov.  Veľkú pomoc nám pri riešení problémov poskytli pracovníci Romano Dromu, ktorí pomáhali aj so žiakmi aj s ich rodičmi.

        V tomto školskom roku absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka informačný nábor OU Prievidza, kde im boli vysvetlené a podrobne ukázané všetky učebné odbory, na ktoré sa žiaci mohli hlásiť. V marci boli skompletizované  prihlášky na OU a v riadnom termíne zaslané  na príslušné OU.

Tento rok malo zájem o štúdium 7 končiacich žiakov.

Pozornosť v tomto školskom roku sa tiež upriamovala na široké spektrum rôznych subjektov a inštitúcií, ktoré sa podieľali na výchove a vzdelávaní žiakov, s ktorými sme úzko spolupracovali:

 • CPPPaP v Partizánskom  (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)
 • ÚPSVaR (Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • Mestská polícia Partizánske
 • Romano Drom (projekt na spoluprácu pri riešení problémov rómskych detí)

Podľa termínovaných úloh bol plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2012/2013 splnený vo všetkých mesiacoch.

        V školskom roku 2012/2013 sa plnili úlohy s plánom práce, naďalej však zostávajú výrazné problémy so správaním žiakov. Je preto potrebné podotknúť, že pedagóg dominantne ovplyvňuje správanie žiakov. Môže sa stať jeho identifikačným vzorom. Zúčastňuje sa na jeho raste, socializácii, ale býva aj zdrojom konfliktov, frustrácie, prípadne deprivácie. Výchova je predovšetkým príklad, ktorý možno odpozorovať, silná osobná skúsenosť.

Od budúceho školského roka bude potrebné individuálnym prístupom hľadať zhodné cesty riešenia, sledovať od prvého ročníka všetky formy násilia, tlmiť agresívne sklony žiakov, povzbudzovať u žiakov empatiu a spolupracovať so širokým spektrom inštitúcií, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní žiakov.

 

Partizánske, 09. 09. 2013

                                                                                        Mgr. Helena Kubelová

                                                                                             riaditeľka školy