Špeciálna základná škola Partizánske

Prihlásenie

O škole

Výsledná správa za školský rok 2013/ 2014

Špeciálna základná škola, Partizánske, Gen. Svobodu 1273/ 73

 

 

Správa

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Špeciálnej základnej školy za školský rok 2013/ 2014.

 

 

 

 

Predkladá:                                                   

Mgr. Helena Kubelová                                 

riaditeľka ŠZŠ                                                          

                                                                                                                                                                      Prerokované v pedagogickej rade ŠZŠ                                                                                                                                                                                                                   dňa : 29. 09. 2014

 

 

                                                                                                                                                                                                                Vyjadrenie rady školy:

                                                                                                                                                                      Rada školy odporúča :                                                             

                                                                      

                                                                                                                                                     s c h v á l i ť

 

                                                                                                                      Správu o výsledkoch a podmienkach

                                                                                                                      výchovno-vzdelávacej činnosti 

                                                                                                                      ŠZŠ  Partizánske, Gen. Svobodu 1273/ 73

                                                                                                                      za školský rok 2013/ 2014

 

                                                                                                                                                              meno a priezvisko     Jozef Švrček                 .

                                                                                                              predsedu Rady školy pri ŠZŠ, Partizánske, Gen. Svobodu 1273/ 73

 

 

 

 

                                                                                                                                         ...................................................

                                                                                                                                                        podpis predsedu RŠ pri ŠZŠ

 

 

Východiská a podklady:

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

 

 

 1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 

 1. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2005 Z.  z.

 

 1. Plán práce Špeciálnej základnej školy, Partizánske, Gen. Svobodu 1273/ 73, na školský rok 2013/ 2014.

 

 1. Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia,  predmetových komisií, výchovného poradcu, koordinátora protidrogovej prevencie a iné vyhodnotenia.

 

 1. Informácie o činnosti Rady školy pri ŠZŠ, Partizánske, Gen. Svobodu 1273/ 73

 

 1. Ďalšie podklady :
 • Vyhodnotenie činnosti ŠKD za školský rok 2013/ 2014
 • Klasifikačná porada za II. polrok v školskom roku 2013/ 2014

 

 

Správa

 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Špeciálnej základnej školy

za školský rok 2013/ 2014.

 

I.

a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)

 

1.Názov školy:      Špeciálna základná škola

2.Adresa školy:  Gen. Svobodu 1273 / 73, Partizánske, psč. 958 01

3. telefónne číslo:       038/ 74928 67                faxové číslo:   038/ 74928 67

4.Internetová adresa: www.szspart.edupage.sk   e-mail: special-skolape@stonline.sk

5. Zriaďovateľ: Okresný úrad, odbor školstva, Hviezdoslavova 3, Trenčín

 

 6. Vedúci zamestnanci školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcie

Mgr. Helena Kubelová

riaditeľka školy

Mgr. Daria Letovancová

zástupca riaditeľky školy

Mgr. Dáša Václavová

vedúca metodického združenia

Mgr. Ivana Jarabá

vedúca spoločenskovednej PK

Mgr. Jozef Švrček

vedúci prírodovednej PK

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

Údaje o rade školy:

 

Rada školy pri ŠZŠ  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v dňoch 24. 9. 2012 a 28. 09. 2012. Funkčné obdobie začalo dňom  20. 02. 2013  na obdobie 4 rokov. Do Rady  školy boli zvolení noví i staronoví členovia.

4. 6. 2014 sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľa ŠZŠ Partizánske. RŠ bola v nasledujúcom zložení:

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.

Mgr. Jozef Švrček

predseda

za pedagogických zamestnancov

2.

Mgr. Vladimír Marko

zapisovateľ

za pedagogických zamestnancov

3.

Peter Vičan

tajomník

za nepedagogických zamestnancov

4.

Katarína Medzihorská

člen

za rodičov

5.

Marián Kumecký

člen

za rodičov

6.

Darina Vančová

člen

za rodičov

7.

Mgr. Božena Beníčková

člen

delegovaný za zriaďovateľa

8.

Mgr. Iveta Macurová

člen

delegovaný za zriaďovateľa

9.

Ing. Martina Hudecová

člen

delegovaný za zriaďovateľa

       

 

Po ňom dňa 1. 7. 2014 došlo z organizačných a personálnych dôvodov k zmene delegovaných z OÚ Trenčín, odbor školstva nasledovne:

7.

Mgr. Jarmila Rajnincová

člen

delegovaný za zriaďovateľa

8.

Mgr. Tatiana Križanová

člen

delegovaný za zriaďovateľa

9.

Ing. Martina Hudecová

člen

delegovaný za zriaďovateľa

       

 

 

Rada školy zasadala podľa plánu zasadnutí.

b)  Údaje o počte žiakov a tried :

 

            V školskom roku 2013/ 2014  sa výchovno- vzdelávací proces na našej škole realizoval v 10 triedach (6 tried A variantu, 1 trieda B variantu, 1 trieda C variantu, 1 trieda autistov, 1 trieda ZŠ pri zdravotníckom zariadení ) a v 1 oddelení ŠKD.

Spojené ročníky boli:              2. a 4. trieda A var.

                                         5. a 6. trieda A var.   

             7. a 9/2 trieda A var.                                    

                                         Trieda autistov- 4., 6., 7., 10. roč.

                                         4., 5., 7. a 10. roč. B var.       

                                         1.- 9.    roč. C var.                  

            V tomto školskom roku školu nastúpilo do školy 61 žiakov, v priebehu školského roka sa počet zvýšil na 65 žiakov.  Na konci roka znovu klesol na 64. ŠKD pravidelne navštevovalo 8 žiakov 5.- 8. ročníka A i B variantu. V škole sa stravovalo počas roka 35 žiakov, z toho bolo 30 žiakov v hmotnej núdzi.

 

c)  Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

končiaci žiaci:

 

Počet končiacich žiakov:                                           17

Počet žiakov pokračujúcich v štúdiu v OU:             10

Počet žiakov neumiestnených:                               7

 

Žiaci deviateho ročníka a žiaci končiaci v nižšom ročníku boli pravidelne oboznamovaní s učebnými odbormi v OU,  s novými odbormi, ktoré vznikli. Dostávali informácie o dňoch otvorených dverí na OU v Prievidzi, Novej Vsi nad Žitavou.  Žiaci  9. ročníka sa ho aj zúčastnili spolu s rodičmi. Informácie o OU im poskytovala výchovná poradkyňa. Pre rodičov deviatakov sme zorganizovali stretnutie s výchovnou poradkyňou, kde dostali informácie o učebných odboroch a postupe v prijímacom konaní. Okrem toho mohli žiaci i rodičia konzultovať svoje problémy, otázky týkajúce sa nielen štúdia v OU s výchovnou  poradkyňou počas celého školského roka.

 

e)   Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)

 (Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný prospech z jednotlivých predmetov

 

Prospelo celkom:                  43 žiakov A variant              1. st.=   22 ž.          2. st.=  21 ž.        

                                               7 žiakov B variant                  1. st.=  2  ž.             2. st.=    5 ž.        

                                               8 žiakov C variant                  1. st.=  4 ž.              2. st.=    4 ž.    

                                               4 žiakov autistov                   1. st.=  1 ž.              2. st.=    3 ž.

Neprospeli:                            1 žiak (A variantu)

 

 

Nehodnotení:                         1 žiak  (C variantu - pre ťažký zdravotný postih)                                       

Výchovné opatrenia:         Pokarhanie triednym učiteľom:                             5 žiakov         

                                               Pokarhanie riaditeľkou školy:                                0 žiakov

                                               Znížená známka zo správania o 1 st.                     5 žiaci

                                                                                                     o 2 st.                      4 žiaci

Pochvaly riaditeľkou školy:                                                 6 žiaci

 

            Výchovné opatrenia boli udeľované podľa závažnosti previnenia. Najviac boli žiaci trestaní za porušovanie vnútorného poriadku školy nevhodným správaním a neospravedlnenou absenciou. Neospravedlnená absencia na vyučovaní žiakov bola riešená cestou viacnásobného predvolávania rodičov a pohovoru s nimi. Zároveň bolo poslané oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky ÚPSV a R v Partizánskom a MSÚ, odboru školstva v Partizánskom (§ 18 ods. 2 zákona  č. 281/ 2002 Zb. o prídavku na dieťa a  o príspevku k prídavku na dieťa v znení  zákona č. 658/ 2002 Zb.- zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.)

Škola spolupracovala v tomto smere pravidelne s ÚPSV a R a s MSÚ v Partizánskom.

 

f)  Údaje o zameraní školy a učebných plánoch:

 

ŠZŠ v Partizánskom poskytuje vzdelanie žiakom s mentálnym postihom. Väčšia časť žiakov (cca 70 %), má mentálny postih kombinovaný s postihom telesným, zrakovým, rečovým a pod.

Súčasťou ŠZŠ je  Centrum špeciálnopedagogického  poradenstva, Veľká okružná 1107/15, Partizánske. Ku ŠZŠ bola priradená Dodatkom č. 1 k zriaďovacej listine, vedeným pod číslom A 99/ 025833, zo dňa 1. 9. 1999. Poskytuje klientom komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť, logopedickú starostlivosť, konzultácie, poradenstvo rodičom i pedagogickým zamestnancom a pod.

Dodatkom č. 4 k zriaďovacej listine ŠZŠ Partizánske, vedeným pod číslom A2002/ 013077, zo dňa 26. 4. 2002, bola k ŠZŠ priradená trieda ZŠ pri zdravotníckom zariadení, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakom školského veku v nemocničnom ošetrení.

  

V ŠZŠ Partizánske i v jej súčastiach sa postupovalo podľa uvedených schválených učebných plánov:

A, B, C variant- učebné plány a učebné osnovy pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym postihnutím, schválených MŠ SR dňa 22. mája 2006 pod číslom CD- 2006- 477/ 17104- 2:095, s účinnosťou od 1. 9. 2006 (10. ročník B var.).

A, B, C variant 1.až 9. ročník sa vzdelávali podľa Štátneho vzdelávacieho programu ICED 1 a podľa školského vzdelávacieho programu pre zdravotne postihnuté deti s ľahkým, stredným alebo s ťažkým stupňom MR a viacnásobným zdravotným postihnutím.

Učebný plán pre prípravný až 10. ročník špeciálnej základnej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím, schválených MŠ SR dňa 17. 10. 2006 pod číslom CD- 2006- 14526/ 33650/         a- 1:095 s platnosťou od 2. 9. 2006 (10. ročník  C var.).

Žiaci 1. až 9. ročníka sa  vzdelávali podľa Štátneho vzdelávacieho programu ICED 1, 2 a podľa školského vzdelávacieho programu pre deti zdravotne postihnuté oslabené.

Autisti s mentálnym  postihnutím –sa sa vzdelávali podľa Štátneho vzdelávacieho programu ICED 1a podľa školského vzdelávacieho programu pre zdravotne postihnuté deti s autizmom s MR a inými pervazívnymi poruchami (žiaci 1. až 9. ročníka).

            Vnútorná diferenciácia ŠZŠ na vzdelávacie varianty A, B, C pre žiakov s mentálnym postihnutím, bola uvedená v doložke vysvedčenia, v súlade s § 97 ods. 5 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

g)  Údaje o počte zamestnancov:

 

Počet zamestnancov celkom:                                                                        21

                          z toho v ŠZŠ:                                                                  16

                       

                  nepedagogických:                                                                       5

         z toho kvalifikovaných:                                                                        20

                 nekvalifikovaných:                                                                        1

 

h)   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

 

 • Absolvovanie inovačného vzdelávania  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov “Rozvíjaním komunikačných zručností  k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ - 7 zamestnancov
 • Účasť na aktualizačnom  vzdelávaní „Prevencia kriminality“ - 1 zamestnanec
 • Účasť na inovačnom vzdelávaní „Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu“ - 1 zamestnanec
 • účasť na vzdelávaní HAMET- 1 zamestnanec
 • účasť na vzdelávaní pod názvom “Dopravná výchova v ZŠ“- 1 zamestnanec
 • účasť pedagogických zamestnancov na školeniach, seminároch a iných metodických podujatiach poriadaných OÚ- odborom školstva  v Trenčíne, MC v Trenčíne, CPPP a P v Partizánskom, MC v Bratislave, PdF UK v Bratislave- 6 zamestnancov                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Záujmová činnosť

 

            V školskom roku 2013/ 2014 sme pokračovali v záujmových  aktivitách, ktoré sa osvedčili a mali úspech u žiakov. Aktivity v záujmových krúžkoch mali pre žiakov veľký význam, zmysluplne im vypĺňali voľný čas po vyučovaní, rozširovali ich vedomosti a zručnosti.

V škole pracovali tieto záujmové útvary:

 • Stolno- tenisový- činnosť v tomto záujmovom útvare sa uskutočňovala podľa vopred vypracovaného plánu. Pravidelne ho navštevovalo 8 žiakov, ktorí sa každý piatok stretali v telocvični školy. Činnosť záujmového útvaru bola cielená relaxačne, oddychovo, so snahou zvyšovať telesnú zdatnosť žiakov. V priebehu roka sa uskutočnili i dva turnaje- vianočný a veľkonočný. Činnosť v záujmovom útvare žiakov bavila, mnohokrát sa ho zúčastnili aj žiaci nezapísaní. Počas činnosti sa žiaci občas správali nedisciplinovane, boli príliš hluční, používali vulgárne slová.                                                                        Nakoľko žiakov táto športová činnosť baví, budeme pokračovať v činnosti krúžku aj v budúcom školskom roku.
 • Literárny – tento záujmový útvar navštevovalo 8 žiakov. Činnosť v tomto záujmovom útvare sa uskutočňovala podľa vopred vypracovaného plánu.

V mesiaci február bola činnosť zameraná na rozvoj slovnej zásoby čítaním detských časopisov, hrami so slovami a nácvikom riekaniek, ktoré boli spojené s pohybom a hudbou.

V marci sa žiaci učili počúvať, vnímať a prerozprávať predčítavaním poviedok o deťoch, čím si rozvíjali slovnú zásobu a pamäť. Následne mali možnosť vybrať film podľa vlastného výberu a pozerať ho na DVD prehrávači. Upravovaním textu a opravovaním chýb deti realizovali svoju kreativitu na hrách tvorivosti a postrehu. Maľovali výjavy z obľúbených rozprávok na počítači.

V apríli začali žiaci súťažne, a to hádankami o zvieratkách, boli mimoriadne úspešní. Pripravovali sa na školské kolo v prednese poézie a prózy „Básničky o jari“. Kvízom „Ukáž čo vieš“, si overili všeobecné vedomosti. Pozerali rozprávku na DVD, čítali z detských časopisov podľa vlastného výberu a rozprávali sa o ilustráciách k príbehom.

V máji si utvrdzovali naučené písmená skladaním slov spoločenskou hrou so slovami kris- kros. Žiaci dotvárali obrázkami k textu maľované čítanie, ktoré potom žiaci prečítali. Koniec mesiaca sa zabavili a uvoľnili pomocou pohybovej hry dostihy, pri ktorej napodobňovali pohyby a dupot koní pri dostihoch.

V júni žiaci čítali z knižky „Rozprávky z lesíka“, z ktorej vyberali rozprávky o lesných zvieratkách. Tým bližšie spoznávali lesné zvieratá a ich život. Následne ilustrovali poviedky o deťoch a zvieratách. Počúvaním rozprávok na počítači si rozvíjali pamäť a slovnú zásobu následnou reprodukciou rozprávky.

 • Počítačový- navštevovalo ho 7 žiakov. Každý žiak mal k dispozícii 1 počítač . Počas školského roku sme sa riadili učebným plánom práce . Žiaci sa postupne zdokonalili v práci s myšou aj klávesnicou, naučili a zopakovali si základné pravidlá starostlivosti o PC zostavu, zapnúť a vypnúť počítač aj tlačiareň. Pracovali s klávesnicou, disketou a CD.  Zdokonaľovali si rozvoj motoriky pri práci s myšou. Dokážu vytvoriť jednoduchý obrázok v programe Skicár a začali s prácou v programe WORD. Tu si píšu jednoduché texty, snažia sa nájsť a opraviť si chyby v napísanom texte. Naučili sa pracovať s Internetom- pustiť a orientovať sa na internetových stránkach, získavať informácie. Pokúsili sa vytvoriť si vlastnú adresu a posielať maily. Tiež si osvojili bezpečnosť používania internetu, púšťať si hudbu a hry z CD.                                                                                                               Účasť žiakov na krúžku bývala veľmi dobrá, práca na počítači ich bavila. Odmenou pre ne bolo, že si mohli v závere hodín zahrať rôzne náučné hry, v ktorých si zdokonaľovali pozornosť, logiku, orientáciu a tiež učivo, ktoré preberali na vyučovaní.  Úzko sa tým prelínali medzipredmetové vzťahy.
 • Turisticko- zdravotný-  žiaci sa na krúžku oboznámili so základnými teoretickými a a praktickými zručnosťami pri rôznych chorobách a úrazoch či už pomocou prevencie alebo represie. Zároveň sa žiaci zúčastňovali pravidelných zdravotných turistických vychádzok do blízkeho okolia.V dôsledku týchto znalostí sú žiaci schopní vedieť poskytnúť základnú prvú pomoc pri úraze alebo chorobe. Tiež sa oboznámili so zdravotníckymi a lekárenskými zariadeniami v meste.                                          Negatívnym prvkom je neochota medikov vykonať odbornú prednášku na tému prvej pomoci, či neochota niektorých žiakov zúčastniť sa krajskej súťaže „Mladý zdravotník“, ktorá sa konala pod záštitou SČK.                                                                                      Turistické vychádzky okrem zdravého životného štýlu priniesli aj prehĺbenie vzťahu učiteľ- žiak a utuženie žiackeho kolektívu.
 • Šikovné ruky- krúžok navštevovalo 10 žiakov. Postupovali sme podľa plánu a vyrábali motýľov z fólii, ruže z lístia, vianočné pozdravy, rôzne predmety na vianočné trhy a pod. Výrobky z plástov vyhrali na krajskej súťaži „Plastikiáda“ dve ceny. Žiaci pracovali aktívne a s radosťou.
 • Angličtina hrou a kresbou- záujmový útvar pracoval podľa vopred stanoveného plánu. Navštevovalo ho 7 žiakov 7.- 9. ročníka. Žiaci sa naučili najdôležitejšiu slovnú zásobu v angličtine: pozdravy, pokyny v triede, čísla, predmety v škole, časti dňa, zvieratá, oblečenie, pomenovať členov  rodiny. Naučili sa pomenovať miestnosti v dome, niektoré predložky. Pomenovali sme niektoré jedlá, nápoje, naučili sa vyjadriť pocit a smädu, číslovky od 0- 20, potraviny a dopravné prostriedky. Žiaci postupovali podľa pracovných listov Busy Bee I. Farebné  obrázky s anglickými pojmami  si vyfarbili ako vymaľovánky a po vystrihnutí sa s nimi hrali rôzne hry. Na obrázky si napísali anglickú výslovnosť prebraných slov, ktorú sme si vypočuli aj s audiokazety s nahrávkami slovnej zásoby z básničiek a pesničiek. Pozerali rozprávky v anglickom znení. Hravou a zábavnou formou žiaci začali so základmi anglického jazyka, v ktorom budú pokračovať aj v budúcom školskom roku.

Žiaci navštívili všetky výtvarné výstavy, ktoré boli  poriadané v Dome kultúry v Partizánskom, ako Umenie dedín, Detská paleta a pod.

 • Úspechy, ktoré žiaci dosiahli v súťažiach-                                                                                                                      

Ako každý školský rok aj v tomto roku sa žiaci aktívne zapájali do rôznych súťaží. Prevládali najviac výtvarné, od úrovne okresnej až  po medzinárodnú. Získali sme veľmi pekné ocenenia, ktoré zviditeľnili pozitívne našich žiakov i  našu školu.

Výtvarná súťaž OÚ v Trenčíne a záchranného systému „Ako predchádzame nehodám a úrazom v cestnej premávke“- 1. miesto                      

Súťaž Vv prác žiakov špeciálnych škôl  - Cena zástupkýň ŠZŠ Púchov.

Úspech žiaci dosiahli aj v okresnom kole „Európa v škole“, kde traja žiaci získali 1. miesto a ich práce postúpili do celoslovenského kola.

61. ročník národného kola „EURÓPA V ŠKOLE“- Čestné uznanie v III. kat.-  1 žiačka

                         Cena + diplom v III. kat.-  1 žiačka

Súťaž SPP a Združenie korytnačky- Mesiac detskej tvorby, 15. ročník celoslovenskej Vv súťaže,  kde žiačka získala 1. miesto

Celoslovenský výtvarný salón  znevýhodnených detí, získal žiak 1. miesto

19. ročník medzinárodnej súťaže Vv tvorivosti detí a mládeže „Zelený svet“- Ocenenie 1 žiačka.

 Náboženská výchova

V školskom roku 2013/ 2014  bola vyučovaná ako nepovinný predmet  (v 5. – 9. ročníku ako povinný predmet v kombinácii s etickou výchovou) pre jednu skupinu žiakov.

Skupinu tvorili žiaci 2.- 9. ročníka. Vyučovanie v počte 1 hodina týždenne bolo zamerané na osvojenie základných náboženských vedomostí a prípravu na prvé sväté prijímanie, poznávanie dôležitých hodnôt v živote človeka, vytváranie zrelého názoru na svet. Spolupráca so žiakmi bola dobrá, snažili sa byť počas hodiny aktívny, na hodinu sa pripravovali  aj keď na nich vplývala únava 6. vyučovacej hodiny.

Hodiny náboženskej výchovy boli spestrované rôznymi aktivitami- maľovaním, tvorbou slaného cesta, vystrihovaním a spevom.

Zdravotná výchova

Prednášky sa uskutočňovali raz mesačne vždy na inú aktuálnu tému. Podľa náročnosti boli určené aj pre 1. aj pre 2. stupeň.  Žiaci sa dozvedeli množstvo informácií a rád do života. Po odprednášanej téme mohli vzájomne diskutovať a hovoriť z vlastných skúseností. Boli zostavené  tzv.“ pravidlá bezpečnosti“, ktoré by žiaci mali dodržiavať doma, vonku i v škole, napr. nesmiem sa hrať so zápalkami, nesmiem chytať elektrickú zástrčku... Rozprávali sme o nutnosti lekárničky v každej domácnosti a čo má lekárnička obsahovať. Hovorili sme o drobných poraneniach, ukázali sme si prvú pomoc pri ich ošetrovaní. Najpútavejšia pre žiakov bola obväzová technika, prvá pomoc pri bezvedomí, poskytnutie umelého dýchania, nepriama masáž srdca. Všetky tieto činnosti si žiaci mohli prakticky vyskúšať a nacvičiť základné zručnosti.

Žiaci radi diskutovali o zaujímavých témach, týkajúcich sa zdravia a bezpečného života. Naučili sa veľa nových poznatkov a nadobudli nové zručnosti z tejto problematiky.

Kultúrne akcie školské a mimo školy:

Pamätný deň holokaustu – beseda, video.

„Marec- Mesiac  knihy" – prečítanie knihy Mária Jančová- „Rozprávky starej matere“ (pokračovanie v zoznamovaní žiakov s minulosťou a ťažkým životom detí v ČSR v 1. polovici 20. st.)

Spoznaj a dokonči slovenskú rozprávku- beseda

Beseda o štúdiu v OU Prievidza, OU Ladce a študijných odboroch.

Ako chrániš prírodu?- beseda  

Jesenné hry v prírode                                    

Účelové cvičenie                                           

„Najkrajší snehuliak“, obrázok, výrobok                                                                              

Deň zimných radostí

Karneval spojený s rôznymi hrami.                                      

Didaktické hry                                              

„Veselo sa hráme“- zábavné dopoludnie pri príležitosti MDD.

Exkurzie

EKO- jeseň, návšteva záhradného centra v Skačanoch

Návšteva Tribečského múzea v Topoľčanoch.

Návšteva Hasičskej stanice v Šimonovanoch

Exkurzia do V. Bielic- vodný svet                 

Návšteva keramickej dielne vo V. Bieliciach

Turistická vychádzka spojená s opekačkou

Tvorivé dielne

Zhotovovanie šarkanov                                

Zhotovenie darčekov a pozdravov k Vianociam pre svoju rodinu.

Vzorkovnica vianočných pozdravov

Zhotovenie masiek na karneval                    

Zhotovenie veľkonočných pozdravov         

Maľovanie veľkonočných vajíčok                

Výroba rôznych zvieratiek a vecí z plastu    

Rozšírenie albumu „Krásy Slovenska“   

Pokračovanie v tvorbe Nápadníčka /námety na Pv/

 Výstavy prác žiakov   

Výstava najkrajších šarkanov.

Výstava najkrajších karnevalových masiek.

Výstava najkrajších veľkonočných kraslíc.

Výstava prác žiakov z pracovného vyučovania /celoročná/

Pravidelné výstavy prác žiakov v triedach a na ústrednej nástenke.

Školské slávnosti, spoločenské a spoločné podujatia        

Účasť na futbalovom turnaji v Handlovej

„Pri vianočnom stromčeku“.                   

„Prišiel k nám Mikuláš“                                

Krajská súťaž žiakov  v zručnosti                 

Deň Zeme- úprava okolia školy                    

Účasť na športových hrách v Prievidzi

Úprava areálu školy, školského pozemku, dielní, školských priestorov pred prázdninami.

Školský výlet       

Turistická vychádzka do prírody spojená s opekaním

Vedomostné akcie, súťaže

Beseda na tému „Drogy metla ľudstva“.

História Slovenska- test                    

Ako viem čítať- súťaž v čítaní kníh (o najkrajšie prečítanie textu)

Súťaž v speve- školské kolo                         

Bezpečne na ceste- kvíz                               

Test „Poznaj vodných živočíchov“   

Najlepší basketbalista- športová súťaž         

Vianočný stolnotenisový turnaj                    

Turnaj- osemsmerovky, v deň vysvedčenia

Poznaj mesta Slovenska                               

Športová akcia – súťaž učitelia- žiaci v stolnom tenise

Súťaž v skladaní obrázkov                           

Európa v škole, ZPMP, SPP  /výtvarné súťaže/                                    

Ako poznám dopravné značky a dopravné predpisy- dopravná súťaž.

Súťaž v prednese poézie a prózy           

Bylinky a zvieratá v našom okolí- vedomostno- poznávacia súťaž

Krajská súťaž v Pv „Čo by som si dal/a do svojej detskej izby“ – využitie PET fliaš.“

„Človeče nehnevaj sa“                           

Veľkonočný stolnotenisový turnaj.         

„Kto najďalej zájde“- chodúle- športová súťaž                                                               

Súťaž v kolkoch – žiaci medzi sebou                                     

Turnaj v kolkoch - učitelia- žiaci

Zábavné súťaže pri príležitosti MDD           

j)    Údaje o projektoch

V školskom roku 2013/2014 sme sa zapojili do tvorby týchto projektov

 • Materiálne vybavenie tvorivej dielne pre žiakov ZŠ okresu Partizánske, ktorá sa konala

        v rámci krajskej súťaže „Plastikiáda“ a na zabezpečenie cien, občerstvenia.... Získané finančné prostriedky od mesta Partizánske v sume 100,- €.

 • Materiálne vybavenie krajskej súťaže „Plastikiáda“- administratívny materiál, diplomy, ceny, občerstvenie pre žiakov, ktorí sa  zúčastnili vyhodnotenia:
 • Občerstvenie zabezpečili zamestnanci školy ( Smatanová, Václavová, Jarabá) v hodnote 100,- € 
 • Predajňa mäso, Luhy - občerstvenie v hodnote 40,- €
 • Pizzéria Maják- občerstvenie v hodnote 50,- €
 • Cukráreň ISMED – cukrovinky v hodnote 50,- €
 • Sponzorsky získané vybavenie počítačovej učebne (CD nosiče, tonery, diskety...) v hodnote 30 €.

 

k)        Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti

Komplexná inšpekcia v ŠZŠ Partizánske bola naposledy 3.– 6. 12. 2008. Na základe zistení a ich hodnotení uvedených v správe o výsledkoch inšpekčnej činnosti ŠŠI voči vedúcemu zamestnancovi kontrolovaného subjektu uplatňuje nasledovné opatrenia:

Odporúča:

 • skvalitniť dokumentáciu koordinátorov enviromentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu i prevencie drogových závislostí
 • zložky nadpredmetových UO riadne zapisovať v triednych knihách
 • zvýšiť kvalitu pedagogických a pracovných porád z hľadiska vecnosti a obsahu
 • zefektívniť systém kontrolnej činnosti a sprehľadniť informačný tok.

 

Ukladá:

 • správne používať názov predmetu Rečová výchova vo vzdelávacom variante B
 • pri vzdelávaní žiakov s autizmom používať aktuálne UP a UO (platné od 1. 9. 2007)
 • správne zapisovať učivo zo SJL, vecného učiva a ILS
 • dodržiavať UO z dejepisu a Hv
 • správne používať klasifikačné stupne.

 

l)      Kontrolná a hospitačná činnosť vedenia školy

      Kontrolná činnosť vedenia školy bola plánovaná a zameraná najmú na:

 

 • kontrolu   úloh z POP
 • kontrolu    plánu práce
 • hodnotenie vedomostí,  kreativitu učiteľa, metodiku práce učiteľa

 

Sledovanie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu bolo jednou z hlavných úloh školy. Spolu bolo uskutočnených 10  hospitácií, rozborov, osobných rozhovorov s vyučujúcimi a pozorovaní. Pri kontrole neboli zistené vážnejšie nedostatky. Pripomenúť môžeme iba nedôsledné vedenie pedagogickej dokumentácie napr. : prepisovanie,  nekonkrétne zapisovanie učiva v triednych knihách, oneskorené zapisovanie v TK, oneskorené ukončenie týždňa v triednej  knihe, nezapisovanie chýbajúcich žiakov, v niektorých predmetoch nedostatok v priebežnom zapisovaní známok do klasifikačného hárku.

m)        Oblasť BOZ a PO

ŠZŠ má priebežne vypracované všetky revízne správy. Bola uskutočnená revízia hydrantov a hasiacich prístrojov, kde boli odstránené nedostatky / všetky hadice v hydrante vymenené za nové, ktoré spĺňajú kritéria EÚ. Hasiace prístroje meníme priebežne podľa finančných prostriedkov.

Aj  v školskom roku 2013/ 2014 bola vykonaná  kontrola dodržiavania platných predpisov v oblasti BOZP a OPP. Neboli zistené žiadne porušenia predpisov.

n)   Prehľad o žiackych úrazoch na škole v školskom roku 2013/  2014

V tomto školskom roku sme zaznamenali len malé povrchové odreniny, buchnutia, ktoré boli zapísané v knihe úrazov. Väčšinu týchto úrazov si žiaci privodili sami, svojou neopatrnosťou.

    Žiadny registrovaný školský úraz sme nemali, čo pripisujeme dôslednej prevencii. Aj naďalej sa budeme snažiť predchádzať školským úrazom zvýšenou opatrnosťou, prevenciou a upozorňovaním žiakov na možnosti vzniku školských úrazov pri rôznych činnostiach. Budeme viesť žiakov k premyslenému konaniu tak, aby neprichádzalo k poškodeniu zdravia. Zvýšenú pozornosť treba venovať samotnému konaniu žiakov, ohľaduplnosti a tolerancie medzi spolužiakmi, aby sa zamedzilo skratovému konaniu v afekte.

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

 

     Naďalej sme pokračovali v skvalitňovaní a vylepšovaní priestorov školy a okolia, ako nám to finančné možnosti dovoľovali. Boli nám pridelené finančné prostriedky v rámci havarijného stavu na rekonštrukciu kotolne a ohrevného telesa.  Opravili sme poškodené oplotenie okolo objektu školy.Priebežne sme vymenili školský nábytok vo všetkých triedach. Do každej triedy bola zakúpená keramická tabuľa.

p)    Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

v roku 2013:

A         Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov vo výške 318 114,- € 

toho:

-kapitálové výdavky = 0

- bežné výdavky:       a) normatívne     304 961 €

 z toho :

      1/ mzdy       193 041,- €

      2/ fondy        66 998 €

      3/ prevádzka 44 644 €-  

      4/ náhrada PN 278 €

      5/ odstupné, odchodné –neboli vyplácané.

                                        b) nenormatívne  13 153 €:

      1/ príspevok na žiakov rodín s ohrozeným sociálnym vylúčením 3 033 €

Materiálové  (vybavenie tried –stoličky, stoly   1 368 €

knihy, učebné pomôcky                                1 047 €

 materiál, náradie ..na prac. vyučovania             618  €

 

       2/ asistentka učiteľa , 7 200 €,  úväzok 1,0

 

                    mzdy 5 335- €

                    poistné do fondov €  1 865-€

 

        3/  vzdelávacie poukazy  1 334,- €,   

 

                   materiál:             434  €

                   OOV                   656  €

                   Poistné                244 €

 

        4/ dopravné žiakov 1 586 €

                               

B    Mimorozpočtové  finančné prostriedky od FO a PO  : 7 964 €

       z toho

    

    1/  príspevky a dary    100 €

 

Čerpanie :

            

Mesto Partizánske 100,- €  na materiálové zabezpečenie súťaže žiakov ŠZŠ.     

      

         2/   prevedené na úhradu z účtu  stravovania 2 240 € ( formou navýšenie limitu 72f):

 

               Presun z r. 2012: 224,- €

               Príjem v r. 2013: 2 254 €

               presun do r 2014 celkom : 238 €

             ( platby stravného  na   mesiac január 2014      uhradené v r. 2013.)                                                      

 

               (* vo výkaze SOH 2012 nie sú uvedené)

 

          3/   ŠKD 40-  €

    príspevky na čiastočnú úhradu materiálových nákladov spojených s hmotným

                zabezpečením školy od rodičov  žiakov,  ktorí navštevujú ŠKD –učebné pomôcky,   

                didaktické hry.

    C  Transfery z ÚPSV a R Partizánske    5 584 €

    pre žiakov z rodín s ohrozeným sociálnym vylúčením

   -na nákup   učebných pomôcok  996,- €

        - príspevok na stavu vo výške 4 588 €

 

(vo *Výkaze o hospodárení nie sú uvedené) .

 

Podrobný rozpis finančných prostriedkov za rok 2013 je uvedený vo Výkaze  o hospodárení za rok 2013   na internetovej adrese:

 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2012/ssz/protokol.php?id_prot=OTJYZAGYSH  

 

Komentár

k správe o hospodárení ŠZŠ Partizánske za rok 2013

 

09122 – ŠZŠ

 

      Špeciálna základná škola v Partizánskom poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom telesne a mentálne postihnutým, variant vzdelávania A, B, C a vzdelávanie žiakov s autizmom.

Prepočítaný počet zamestnancov 1-12/2013= 20,1

 

     Budova školy spolu s pozemkom sú majetkom štátu v správe školy. Časť priestorov – pôvodne garáže, ktoré sú postavené na pozemku školy -  sú využívané ako školské dielne na vyučovanie pracovného vyučovania žiakov školy.

Vlastníkom garáží je Správa majetku mesta Partizánske, nájomné ročne 399,92 €, splatné  v štvrťročných splátkach.

     

      Súčasťou ŠZŠ je školský klub detí. V priestoroch školy má vyčlenenú samostatnú miestnosť.

Výchovu zabezpečuje jedna vychovávateľka  na úväzok 10 hodín týždenne, úväzok si dopĺňa ako vychovávateľka v triede pre vzdelávanie autistov ( 17 hod týždenne).

 

72j) Mimorozpočtové - príspevok  rodičov za rok 2013 – učebné pomôcky, didakt. hry a materiál 

 • vo výške 40-  €.

 

Výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie  žiakom a zamestnancom školy. (Donáška stravy zo školskej jedálne pri ZŠ Nádražná ul. Partizánske na základe Zmluvy o dodávke stravy).

 

Cena stravného lístka 2,05 € bola uhrádzaná:

 

Úhrady:  žiaci stravné 1-4.ročník.......0,88,-€

                                    5-9. ročník.......0,95 €

 

( t.j.  príspevky od rodičov,  prísp. z UPSVaR  v rovnakej sume €)

Režijné náklady vo výške 1 € na jeden obed z rozpočtu školy na žiakov.

 

Stravné zamestnancov 2,05 €, z toho 45 %- t.j. 0,82 € stravné platené zamestnancom +        

                                                           prísp.SF 0,10 €,

                                                           55 % , t.j. 1,13 € stravné z rozpočtu školy.

Personálne zabezpečenie od 1.1.2012:

Počet zamestnancov 3- spolu úväzok 90 % a to:

 

 • Časť úväzku   2 upratovačiek  20 % a 40 % ( ako zamestnankyne výdaja jedál výdajnej jedálne,  absolvovali školenia  hygienické minimum , osvedčenia...)

        Mzd. prostriedky  2PT 12 ST

 

 • Hosp. adm. zamestn. 30 % ( evidencia stravníkov, podklady pre stravné a príspevky ÚPSVaR)
 • Mzdové prostriedky 6PT 6 ST 

 

72 f) Stravné zamestnanci a žiaci platia na osobitný účet stravovania,  navyšovanie   

       mimoropočtových  výdavkov kód zdroja 72 f) na úhradu faktúry za poskytnuté obedy

 • 2,240  €.

        (* vo výkaze nie sú uvedené)

 

Príspevky a dary -mimorozpočtové fin. prostriedky -  uvedené sumárne v riadku

 024 a ich rozpis je uvedený v prílohe:

 

kód zdroja  72a  :  účet 221-sponzorské PS z r 2012 =305,37 € ,

                                                                           dotácia= 100,-€ ,

                                                                           použitie=100.-€.( EK 630)

 • Dotáciu 100,- € poskytlo Mesto Partizánske na materiálne zabezpečenie súťaže žiakov našej školy.

                                   

Zostatok na účte príspevky a dary  221 vo výške 305,37 €.  prevedený do r. 2014

 

Mimorozpočtové fin. prostriedky s kódom zdroja 14- z UPSVaR5 584 €  : *vo výkaze nie sú uvedené:

 •   996,- € – príspevky na učebné pomôcky              
 • 4 588  € príspevok na stravu pre žiakov 

 

Príspevok na žiakov z rodín ohrozeným sociálnym vylúčením/HN/  celkom 3 033,-€.

vybavenie tried –stoličky, stoly 1 368-

knihy, učebné pomôcky 1 047 € ,

materiál, náradie ..na prac. vyučovania 6 18 €,

 

      Objekt školy tvoria 3 samostatné budovy spojené chodbou, ktorej časť je používaná ako šatňa pre žiakov. Steny tejto budovy sú v prevažnej časti zasklené, čo spôsobuje vo vykurovacom období značné tepelné straty. Z toho dôvodu je potrebné vybudovať ich zateplenie. Rovnako je potrebné vykonať zateplenie stien .

Škola v používaní od r. 1984 a takého stavebné úpravy  ešte neboli realizované.

V roku 2011 boli poskytnuté finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu , bola nevyhnutné potrebné realizovať výmenu 18 okien. Hodnota diela- výmena okien za plastové a súvisiace murárske práce bola 10.350,-  € financovaná zo št. rozpočtu. Použitá forma VO – cenová ponuka . 

 

      Zateplenie a stavebné úpravy boli  predmetom žiadosti o poskytnutie  prostriedkov z európskeho sociálneho fondu (ROP). Na vypracovanie projektovej dokumentácie na hodnotu diela 19,6 mil. Sk boli poskytnuté kapitálové FP vo výške 13 604- €

 (410 tis. Sk )  v roku 2008.

Projekt  nebol schválený.

Hodnota projektovej dokumentácie bola vedená na účte 042, na základe rozhodnutia škodovej komisie školy bola zaúčtovaná ako zmarené investície.

PD je vedená na účte 771 – reálne hodnota nie je stanovená ( možnosť využitia neuskutočnených  stavebných úprav, ktoré boli obsahom žiadosti o FP z ESF v r. 2008).

 

Organizačnou súčasťou školy je špeciálno-pedagogická poradňa .

09608 – ŠPP

      Špeciálnopedagogická poradňa poskytuje poradenstvo žiakom a ich rodičom prevažne z okresu Partizánske. Sídlo poradne je v prenajatých priestoroch materskej školy. Zmluva o nájme je uzatvorená s mestom Partizánske a do r. 2010 neboli požadované úhrady nájomného a refundácii nákladov na prevádzku.

Od  rok 2011 bola uzatvorená zmluva o nájme nebytových priestorov – zmluvný  nájom  677 € ročne, po zmene priestorov a následnej úprave zmluvy bolo uhradené

 

 • nájomné v sume 566 €
 • úhrady za energie zálohovo 1 648 € ( preplatok vrátený v r. 2013 v sume 94 €)
 •  vodu  –zálohovo 529 €
 • Spolu  2 743 €

 

Preplatok- dps  za spotrebu elektriny bol uhradený 1.2.2014.

 

Prepočítaný počet odborných zamestnancov ( špec. pedagógov, logopédka, šk. psychologička = 0,75, sociálno- administratívna prac. 0,25) spolu 1,0

Zamestnanci poradne, okrem psychologičky, sú zamestnancami školy.

 

r)    Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť

 

                                                            Silné stránky školy:                         Kvalifikovaný učiteľský zbor

                                                                                                     Mimoškolské aktivity

                                                                                                     Trpezlivý prístup k deťom

                                                                                                     Využívanie počítačov vo vyučovacom procese

                                                               Priateľská atmosféra v škole 

 

Slabé stránky školy:                       Nedôslednosť a nejednotnosť učiteľov pri výchovnom pôsobení na žiakov

                                                     Nedostatok finančných prostriedkov

                                                     Nedostatočná vybavenosť učebnými pomôckami – chýbajúce financie     

                                                     Nezáujem rodičov z menej podnetného prostredia venovať sa deťom

 

Náčrt ťažiskových úloh pre nasledujúce obdobie:

 • sledovať úroveň vyučovania komplexne
 • rozvoj činností v projektoch  Modernizácia vyučovacieho procesu
 • selektovať ponúkané vzdelávacie aktivity učiteľov prostredníctvom MPC v Trenčíne, Bratislave...
 • obnova pomôcok a inventáru podľa finančných možností
 • zintenzívniť hospitačnú činnosť tak vedenia ako i vzájomne u učiteľov
 • spolupráca s CPPP a P v Partizánskom, ÚPSV a R v Partizánskom
 • pri svojej práci využívať  INTERNET a počítačovú učebňu
 • prezentovať školu v dostupných médiách

 

I.            Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:

 

 • Správa o činnosti CŠPP v Partizánskom  za  šk.rok 2013/14

Obsadenie poradne:

 

Mgr. H. Kubelová

riaditeľka CŠPP, logopéd

Mgr. M. Kollárová

somatopéd

Mgr. E. Calpašová

psychopéd

Mgr. D. Letovancová

psychopéd

Mgr. V. Žáková

psychopéd

PhDr. Ľubica Pastoreková

psychológ

Ľubica Kopálová

sociálno-admin. pracovníčka

        

     V školskom roku 2013/14 bolo v CŠPP zaevidovaných 302 žiakov so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami, s poruchou učenia a správania, s mentálnou retardáciou, deti s poruchou reči a deti so zdravotnými postihmi zo základných, stredných a materských škôl.

     41 klientom bola urobená špeciálno-pedagogická diagnostika s vypracovaním správy pre príslušnú školu. 35 klientov sa okrem ŠPD následne zúčastnilo opakovaných kontrolných vyšetrení.

     281 klientov bolo na kontrolnom vyšetrení.

     Podľa potreby bola vypracovaná správa z vyšetrenia pre základnú prípadne strednú školu.

     Celoročnú starostlivosť vo forme korekčných cvičení zo slovenského jazyka a matematiky absolvovalo 8 klientov.

     Pravidelná logopedická starostlivosť bola venovaná 13 deťom z ŠMŠ a MŠ. Logopedická diagnostika bola uskutočnená u klientov, u ktorých bolo riešené integrované vzdelávanie v základnej škole v počte 30 a v MŠ v počte 13. Každému diagnostikovanému žiakovi bola vypracovaná správa z logopedickej diagnostiky. Korekčných cvičení bolo realizovaných 226 a konzultácií s rodičmi a pedagógmi bolo uskutočnených 15.

     V mesiacoch júl, august a september 2014 boli na základných školách uskutočnené integračné komisie.

     Špeciálni pedagógovia  zo ZŠ okresu Partizánske na dvoch stretnutiach preberali a riešili aktuálne sa vyskytnuté problémy. Prínosom pre ich prácu bola aj vzájomná výmena skúseností a oboznámenie sa s najnovšími informáciami z porád špeciálnych pedagógov  Trenčianskeho kraja pani Kollárovou, ktorá realizovala aj individuálne konzultácie s výchovnými poradcami a špeciálnymi pedagógmi ZŠ a učiteľmi pri výbere SŠ pre žiakov a poradenstvo pre študentov končiacich stredné školy.

 

 • Správa o výsledkoch práce v triede ZŠ pri Z. z. za šk. rok 2013/ 2014

 

            V šk. r. 2013/ 2014  v ZŠ pri Z. z. bolo zaradených na vyučovanie 207 žiakov (98 chlapcov a 109 dievčat), z toho 205  žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ a 2 žiaci zo ŠZŠ.

Vyučovalo sa formou individuálneho vyučovania na troch oddeleniach (detské, chirurgia muži, chirurgia ženy) Na chirurgickom oddelení priamo na lôžku bolo vyučovaných 45  žiakov, na detskom oddelení 162 žiakov.

Vyučovanie prebiehalo podľa rozvrhu hodín a variantu A, B, C 1-3 hod. denne, podľa zdravotného stavu žiakov a odporúčania ošetrujúceho lekára..

Počet vyučovaných dní  sa pohyboval v rozpätí  1 – 7, hospitalizácia trvala 2- 8 dní. Denný počet bol v priemere 5 žiakov.

Žiaci voľný čas v značnej miere venovali  kresleniu, návštevou   školskej knižnice, kde najväčší záujem bol o encyklopédie žiakov. Hrali sa spoločenské hry,  hry na počítači, či už náučné alebo zábavné,  a sledovali televízne programy. Mladšie deti využívali „Osmijankovú herňu“.

O vyučovanie žiaci vo väčšine prejavili záujem, ale učebné pomôcky si nosili málo až nenosili. Je potrebné preto naďalej doplňovať inventár  triedy ZŠ pri z. z. o chýbajúce učebnice, školské pomôcky, náučnú a populárnu literatúru a pod.

 

 • Vyhodnotenie činnosti metodického združenia v školskom roku 2013/2014

 

Metodické združenie v škol. roku 2013/2014 v zložení:

Predsedkyňa MZ:   Mgr.D. Václavová

Členovia MZ:         Mgr. M. Hvojníková

                                Mgr. Ľ. Kumecká

                                Mgr. D. Pavlovičová

                                Mgr. M. Kollárová

                                Mgr. H. Kubelová

                                Mgr. E. Calpašová

                                Mgr. J. Dominová

                                Mgr. V. Marko

                                Mgr. D. Letovancová

MZ sa v 1. polroku školského roku riadila plánom činnosti MZ. Plán činností a zasadnutí vychádza z hlavných úloh školy, z aktuálnych podmienok školy z POP MŠ SR na školský rok 2013/2014.

Na 1. zasadnutí MZ aktualizovala a schválila časovo – tematické plány vyučujúcich, zostavila časovo – tematický plán akcií a exkurzií na školský rok 2013/2014, zostavila plán práce metodického združenia  a schválila ho.

MZ realizovala úlohy v nasledujúcich mesiacoch 1. polroku školského roku:

V septembri žiaci 1. – 4. ročníka A variantu, B variantu a triedy autistov navštívili v rámci akcie „Eko jeseň“ Tribečské múzeum v Topoľčanoch.

V októbri prebehol mesiac úcty k starším, zhotovili sa darčeky a pozdravy.

V mesiaci november sme spolu so žiakmi ročníkov 1. – 4. , B variantu a autistov pripravili  kvíz „Bezpečne na ceste“ a vrámci tvorivých dielní žiaci zhotovovali šarkany.

V mesiaci december do našej školy zavítal Mikuláš, a urobil všetkým radosť. Vianočné pozdravy svojim blízkym zhotovovali triedni učitelia so žiakmi počas výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Besiedka pod jedličkou, bola rozlúčkou so spolužiakmi, ktorým sme priali pekné Vianoce a taktiež zimné prázdniny.

            MZ sa v II. polroku školského roku sa riadila plánom činnosti MZ. Plán činností a zasadnutí vychádza z hlavných úloh školy, z aktuálnych podmienok školy z POP MŠ SR na školský rok 2013/2014.

            Na 4. zasadnutí MZ  zostavila časovo – tematický plán akcií a exkurzií na školský rok 2014/2015, zostavila plán práce metodického združenia  a schválila ho.

MZ realizovala úlohy v nasledujúcich mesiacoch II. polroku školského roku:

            Vo februári sa uskutočnil karneval a tvorivé dielne, v marci súťaž v prednese poézie a prózy. V rámci tvorivých dielní žiaci maľovali kraslice.

            V apríli žiaci 1. – 4. ročníka A variantu, B variantu a triedy autistov navštívili Hasičskú stanicu v Partizánskom, v rámci akcie „Eko“ sa v máji uskutočnila exkurzia do zberného dvora na Šípku. Koncom  júna sa žiaci zúčastnili exkurzie do Vodného sveta vo Veľkých Bieliciach.

            Na záver školského roka 2013/2014 vedúca MZ poďakovala všetkým členom za úspešné splnenie všetkých úloh.

 

 • Predmetová komisia SJ a spoločenskovedná - zhodnotenie práce   v  školskom roku

2013 /2014

 

Predmetová komisia  slovenského jazyka a spoločensko - vedných  predmetov v školskom  roku 2013/2014  pracovala v zložení :

 

 Predsedkyňa PK :    MgrIvana  Jarabá     

 Členovia PK  :        Mgr.  Daria Letovancová   

                           Mgr.  Janka Smatanová         

                           Mgr. Vladimír Marko

                           Mgr.  Viera Žáková 

                           Mgr. Jozef Švrček    

 

       PK sa počas 1. polroku  školského roku  riadila plánom činnosti PK. Plán činností a zasadnutí vychádza  z hlavných úloh školy, z aktuálnych podmienok školy a z POP MŠ SR na školský rok 2013/2014.

         Na 1.zasadnutí PK aktualizovala a schválila časovo- tematické plány vyučujúcich slovenský     

jazyk a spoločensko – vedné predmety na školský rok 2013/2014,  zostavila časovo – 

tematický plán akcií a exkurzií na školský rok 2013/2014 .zostavila plán práce predmetovej

komisie a schválila ho.

PK realizovala úlohy v nasledujúcich mesiacoch 1. polroku školského roku :

PK  sa v uplynulých mesiacoch riadila úlohami a plánom PK .

      V septembri  si  žiaci 5.- 9. ročníka pozreli  film s témou holokaustu – ŽIVOT JE KRÁSNY a so svojimi vyučujúcimi besedovali o hrôzach tohto vojnového obdobia. Ďalšou akciou bolo vytvorenie vzorkovnice vianočných pozdravov. Žiaci ich aktívne a snaživo tvorili  na hodinách pracovného vyučovania so svojimi vyučujúcimi.

      V októbri vyrábali podľa vzorkovnice rozmanité, vianočné pozdravy. Aké sú čítacie schopnosti našich žiakov sme sa presvedčili v akcii – AKO VIEM ČÍTAŤ. Spojili sme ju s prečítaním bájky O VLKOVI A BARANČEKOVI. Žiaci mali napísať hlavnú myšlienku tejto bájky a nakresliť ilustráciu. Obrázky sme si vystavili na nástenke našej školy.

      V novembri sme vyhlásili ďalšie kolo krajskej súťaže v pracovných zručnostiach žiakov s názvom PLASTIKIÁDA – tento rok sme sa zamerali na využitie PET fliaš. Žiaci všetkých ročníkov si zaspievali v akcii s rovnakým názvom – ZASPIEVAJME SI. Deti spievali piesne, ktoré sa  naučili na hodinách hudobnej výchovy.

 V decembri sa deti stretli pri vyzdobenom vianočnom stromčeku spievali piesne a recitovali básničky a koledy, ktoré si pripravili so svojimi vyučujúcimi.

      V januári mali žiaci TURNAJ – OSEMSMEROVKY. Precvičovali si svoju pozornosť , pamäť a rýchlosť v spájaní slov. Tento mesiac si s vyučujúcimi napísali písomné práce.

        Na 2. zasadnutí PK  predsedkyňa zhodnotila činnosť predmetovej komisie za uplynulé mesiace. Členovia PK analyzovali vyučovacie výsledkov SJ a spoločensko – vedných predmetov za 1. polrok  školského roku 2013/2014 .Vyučujúci  SJ pripravili pre žiakov polročné písomné práce a na hodinách slovenského jazyka preverili ich vedomosti.

 PK skontrolovala  plnenie časovo – tematických plánov a priebežne sledovala  prípravu žiakov na prijímacie pohovory. Všetky akcie konané v 1. polroku školského roka 2013/2014 boli zaznamenané na nástenke našej školy.

      Vo februári žiaci súťažili v SKLADANÍ OBRÁZKOV a spolu s učiteľmi pripravovali program ku krajskej súťaži PLASTIKIÁDA.

 Marec – mesiac knihy - sme venovali knihe od Márie Jančovej- ROZPRÁVKY STAREJ MATERE Pokračovali sme tak v zoznamovaní našich žiakov s minulosťou ťažkého života detí v ČSR v 1.polovici 20.storočia. V dopravnej súťaži – AKO POZNÁM  DOPRAVNÉ ZNAĆKY A DOPRAVNÉ PREDPISY-  si žiaci preverili svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky.                                                                 

         V apríli  na 3. zasadnutí PK predsedkyňa PK zhodnotila činnosti PK za uplynulé mesiace. 

Členovia PK informovali o pripravovaných previerkach v 2.polroku. PK prerokovala prípravu a 

realizáciu úloh na ďalšie  mesiace.

       V apríli sa konala krajská súťaž PLASTIKIÁDA. Tento rok sa uskutočnila s cieľom ukázať na spôsoby recyklácie PET fliaš a prispieť tak k ochrane životného prostredia. Do súťaže sa prihlásilo 11 škôl. Žiaci vytvorili rôzne zvieratká, postavičky, misky, šperky, ale aj kvety. Z prác žiakov našej školy získal výrobok Lev- 1.miesto a Lietadlo - Cenu žiakov ŠZŠ.

Všetci prítomní sa mohli opäť presvedčiť aké sú deti zo špeciálnych základných škôl šikovné a aké majú dobré nápady.

       V máji žiaci súťažili v SPOZNÁVANÍ ROZPRÁVOK. Ich úlohou nebolo len ju spoznať, ale aj uhádnuť názov, spomenúť si na postavy a pokúsiť sa napísať hlavnú myšlienku rozprávky.

   V besede o LIEČIVÝCH BYLINKÁCH  si žiaci vypočuli, ktoré takéto rastliny sa 

   nachádzajú v našom okolí a akú majú silu a účinky.

       Na júnovom zasadnutí predmetovej komisie predsedkyňa vyhodnotila  prácu členov PK  aj vyučovacie výsledky  za školský rok 2013/2014. Členovia PK zhodnotili úroveň prijímacích pohovorov,  rozmiestnenie žiakov a vzájomne si vymenili svoje skúsenosti. Navrhli plán práce PK na školský rok 2014/2015.

V tomto mesiaci učitelia so žiakmi napísali koncoročné písomné práce. Neskôr absolvovali pekný VÝLET na Ondrej chatu,  kde sa zahrali a opiekli si prinesené špekačky. V TURNAJI V KOLKOCH  si zmerali sily učitelia aj žiaci. Deti  so svojimi vyučujúcimi navštívili aj KERAMICKÚ DIELŇU vo Veľkých Bieliciach.

Všetky akcie boli zaznamenané na nástenke na chodbe školy.

 

 • Predmetová komisia prírodovedná- zhodnotenie práce v školskom roku 2013 /2014

 

PK v zložení:

Mgr. J. Smatanová, I. Jarabá, V. Marko, J. Švrček pracovala v súlade so schváleným plánom.

V priebehu roka zasadala 7x. Všetky úlohy stanovené v pláne boli splnené.

Po privítaní členov PK vedúci zhrnul činnosť, ktorá sa uskutočňovala v priebehu roka:

Zo všetkých akcií poriadaných predmetovou komisiou bola najvydarenejšia krajská súťaž žiakov v pracovných zručnostiach „Plastikiáda“ , za aktivitu poďakoval všetkým členom PK. Celý priebeh a vyhodnotenie bolo pripravené na vysokej úrovni. Páčilo sa všetkým- žiakom, učiteľom i pozvaným hosťom. Druhá vydarená akcia bola účasť a výborné umiestnenie na športových  hrách v Prievidzi. Nedá mi nepochváliť žiakov, ktorí sa počas celého dňa vzorne a slušne správali.

Ďalšie akcie poriadané PK:

 • 2x organizovanie  účelového cvičenia, ktorého sa zúčastnilo veľa žiakov, cvičenia sa im páčili. Tu sa naučili základy prvej pomoci, chrániť sa pred zamoreným prostredím ap.
 • 2 stolnotenisové turnaje (vianočný, veľkonočný).
 • 2 besedy (Drogy- metla ľudstva, Štúdium v OU).
 • Súťaž – v skladaní rozstrihaného obrázka.
 • 2 exkurzie /Tribečské múzeum v Topoľčanoch )
 • Športové akcie- stolnotenisová hodina, najlepší basketbalista, chodenie na chodúloch).  
 • Školský výlet na Chatu Ondrej, spojený s opekaním.      

 

Na rozšírenie vedomostného potenciálu žiakov boli pripravené testy:

 • Boli pripravené 3 testy (História Slovenska, Slovenské mestá a Poznaj vodných živočíchov).
 • Násobilkárska liga

 

Tradične sa žiaci zapojili do úpravy areálu školy v rámci „Dňa Zeme“.

            Na záver členovia PK skonštatovali, že uskutočnené akcie boli vydarené a vedúci PK všetkým členom poďakoval za aktivitu a vykonanú prácu.

 • Vyhodnotenie práce v ŠKD za šk. rok 2013/ 2014

 

V školskom roku 2013/ 2014 bolo v ŠKD zapísaných 18 žiakov (12 dievčat a 6 chlapcov).

Z nich 6 žiakov navštevovalo ŠKD len 1x týždenne 1 hod. Jeden žiak sa presťahoval.

Zoznam žiakov, ktorí navštevovali ŠKD v školskom roku 2013/ 2014:

 

 1. Miroslav Rác                               1. r.
 2. Samuel Žatkuliak                         1. r.
 3. Alexandra Kováčová                     1. r.
 4. Lívia Múčková                             1. r.
 5. Armando Bihári                            1. r.
 6. Dávid Dvonč                               2. r.
 7. Monika Zábojníková                      2. r.
 8. Alexandra Lakatošová                   3. r.
 9. Timea Stojková                           3. r.
 10. Timea Machovičová                     3. r.
 11. Alena Kováčová                          3. r.
 12. Natália Petríková                         9. r.
 13. Marianna Šišková                        9. r.
 14. Barbora Petríková                       10./B
 15. Pavlína Gáherová                         9. r.
 16. Michaela Olachová                       5./B
 17. Patrik Rác                                  4./B
 18. Tomáš Takáč                              2./B

 

Práca v ŠKD sa vykonávala podľa vopred vypracovaných mesačných plánov.

V činnosti oddychovej a relaxačnej čerpali nové sily formou hier s hračkami, hier na školskom dvore, pobytom na čerstvom vzduchu. Venovali sme pozornosť čítaniu rozprávok, básničiek, poučných príbehov a spoločenským hrám. Dostatok času bol venovaný aj počúvaniu hudby, riešeniu rôznych hádaniek a voľnej hre, ktorá umožňovala relaxáciu detí.

Záujmové činnosti ako: pracovno-technická, esteticko-výchovná, prírodovedná, športová a dopravná boli zamerané na podporu tvorivosti, rozvoj fantázie, získavanie praktických zručností, skúseností, stimuláciu pohybovej aktivity, rozvoj výtvarného a dramatického prejavu, vytváranie kladného vzťahu k prírode.

I v tomto roku sme venovali zvýšenú pozornosť príprave na vyučovanie. Počas všetkých činností dôsledne využívam individuálny prístup ku každému žiakovi. Rôznymi formami didaktických hier si žiaci utvrdzovali nadobudnuté vedomosti v škole.

V činnostiach samoobslužných sa žiaci chodiaci na obedy zdokonaľovali v stolovaní a správaní sa v jedálni. Úprava herne, udržiavanie čistoty v sociálnych zariadeniach bola ich každodenná povinnosť.

            Naďalej chceme vylepšovať vybavenie herne nákupom  hračiek a pomôcok. Budeme venovať zvýšenú pozornosť kvalitnej príprave na vyučovanie a disciplinovanému správaniu sa detí v ŠKD, ale aj mimo nej.

 

 • Hodnotenie práce koordinátora protidrogovej prevencie v školskom roku 2013/ 2014

 

      Práca koordinátora protidrogovej prevencie sa v druhom polroku školského roku 2013/ 2014 uskutočňovala podľa stanoveného plánu.

            Prednášky a besedy spojené s diskusiou boli realizované priebežne počas celého druhého polroka. Niektoré z nich boli uskutočňované aj pracovníkmi CPPP a P. Boli zamerané nielen na zdravý životný štýl a prevenciu drog, ale i na iné, nové negatívne javy spoločnosti napr. bulímiu, anorexiu, či šikanu cez Internet.

Zároveň sa pravidelne zúčastňujeme  pracovných stretnutí koordinátorov prevencie v CPPP a P, na ktorých získavame n    ové poznatky a navzájom si vymieňame svoje skúsenosti.

            Aj počas druhého polroku sa uskutočňoval monitoring žiakov zameraný na aktívnu ochranu žiakov pred negatívnymi javmi. Zvýšená pozornosť bola venovaná najmä žiakom z prostredia ohrozeného sociálno-patologickými javmi. V prípade podozrenia zo zanedbávania, fyzického alebo psychického týrania, šikanovania, užívania drog či záškoláctva veľmi úzko spolupracujeme s CŠPP a CPPP a P, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, s odborom sociálnych vecí MsÚ, ako i s oddelením Policajného zboru v Partizánskom.

I v tomto školskom  roku sme sa aktívne zapojili do realizácie Národného programu Boja proti drogám, ako i programu „Zdravá škola.“ V rámci preventívnych opatrení pokračujeme so žiakmi 5. – 9. ročníkov v realizácii už rozbehnutého programu „Vieme, že.“

     Aj budúcom školskom roku budeme naďalej pokračovať v realizácii rozbehnutých programov a venovať sa protidrogovej prevencii so zameraním na zdravý životný štýl a ochranu žiakov pred negatívnymi javmi spoločnosti.

 

 • Celoročné hodnotenie VP – v šk. roku 2013/ 2014

 

V školskom roku 2013/2014 plán práce výchovného poradcu vychádzal z aktuálnych výchovných úloh vyplývajúcich z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a z Národného programu výchovy a vzdelávania SR.

 

Činnosť výchovného poradcu v školskom roku 2013/2014 sa zameriavala na plnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania pracovnej činnosti výchovného poradcu a z harmonogramu jeho práce pre daný školský rok.

 

Počas roka VP úzko spolupracovala s vedením školy, s triednymi učiteľmi a s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov.

 

V priebehu školského roka sa hlavná činnosť orientovala na monitorovanie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov, ich analýzu a riešenie. Priebežne sa uskutočňovali individuálne konzultácie a poradenské intervencie s problémovými žiakmi v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy s vedením príslušnej dokumentácie a záznamov. Vyskytli sa problémy drobných krádeží, šikanovania, nezhody v kolektíve, nevhodné arogantné správanie žiakov na hodinách voči vyučujúcim, ale aj zanedbaná školská dochádzka.

 

V spolupráci s koordinátorom prevencie sa riešili problémy so žiakmi pri experimentovaní s návykovými látkami. Vo väčšine prípadov sa kooperovalo so zákonnými zástupcami žiaka a pokiaľ prejavili aktívny záujem o spoluprácu, vedenie školy a výchovný poradca ich zapojili do riešenia problémov a poskytli poradenské služby.

V tomto školskom roku sme podali 1 odporúčanie na odobratie dieťaťa z rodinného prostredia. UPSV a R zatiaľ danú situáciu rieši.

            Osobitná pozornosť sa venovala žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, keď išlo o pomoc pri riešení osobnostných i rodinných problémov.

Konkrétne prípady, ktoré sa riešili v spolupráci s tr. učiteľmi, vedením školy, prípadne so zákonnými zástupcami:

 • neospravedlnené hodiny
 • šikanovanie, vulgárne vyjadrovanie na hodinách
 • arogantné správanie, používanie mobilného telefónu na hodinách
 • fajčenie v areáli školy, úteky z areálu školy
 • drzé správanie na hodinách voči vyučujúcim
 • ublíženie na zdraví
 • drobné konflikty medzi spolužiakmi
 • nevhodný vonkajší vzhľad ( oblečenie, maľovanie)

          Všetci žiaci majú založenú a skompletizovanú dokumentáciu. V prípadoch riešených so zákonným zástupcom sa viedli riadne zápisy do denníka výchovného poradcu s podpismi rodičov.

 

           Výchovná poradkyňa  poskytla  žiakom 8.,9. ročníkov informatívny prehľad o učebných, študijných odboroch. V rámci triednych ZRŠ na ŠZŠ boli poskytované zákonným zástupcom žiakov podrobnejšie informácie o možnostiach štúdia v pokračujúcej škole.

           Počas celého roka bola vedená predpísaná evidencia o žiakoch a ich záujme o povolanie.  Získané informácie boli evidované v programe Proforient.

          V priebehu školského roka sa zúčastňovla na zasadnutiach sekcie výchovného poradenstva  a plnila úlohy podľa  potrieb školy.

                  Systematicky sledovala vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedalo korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečila vyšetrenie prípadne spolupracovala s príslušnými inštitúciami a postupovala na základe získaných  záverov.

        V tomto školskom roku absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka informačný nábor OU Prievidza, kde im boli vysvetlené a podrobne ukázané všetky učebné odbory, na ktoré sa žiaci mohli hlásiť. V marci skompletizovala prihlášky do OU a v riadnom termíne zaslala na príslušné OU.

Tento rok malo zájem o štúdium 8 končiacich žiakov a všetci boli prijatí na zvolený odbor. Do OU Prievidza boli prijatí 6 žiaci, do SŠI Topoľčany bol prijatý 1 žiak a do OUI Nová Ves nad Žitavou – detašované pracovisko v Toploľčanoch- prijaté 1 dieťa.

Pozornosť v tomto školskom roku sa tiež upriamovala na široké spektrum rôznych subjektov a inštitúcií, ktoré sa podieľali na výchove a vzdelávaní žiakov, s ktorými sme úzko spolupracovali:

 • CPPPaP v Partizánskom  (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)
 • ÚPSVaR (Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)
 • Romano Drom
 • Mestská polícia Partizánske

Tiež sa zúčastnila mimoriadneho zasadnutia mesta, ktoré sa zvolalo kvôli kritickej situácii správania rómov v meste.

Podľa termínovaných úloh si plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2013/2014 splnila vo všetkých mesiacoch.

        V školskom roku 2013/2014 sa plnili úlohy s plánom práce, naďalej však zostávajú výrazné problémy so správaním žiakov. Je preto potrebné neustále pozitívne vplývať na správanie žiakov. Potrebné sú pevné hranice pri výchovných riešeniach a zjednotené riešenie všetkých pedagógov.

Od budúceho školského roka bude potrebné individuálnym prístupom hľadať zhodné cesty riešenia, sledovať od prvého ročníka všetky formy násilia, tlmiť agresívne sklony žiakov, povzbudzovať u žiakov empatiu a spolupracovať so širokým spektrom inštitúcií, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní žiakov.

 

 

 

 

Partizánske, 19. 09. 2014

 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Helena Kubelová

                                                                                             riaditeľka školy